Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kettunen, Salla

Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys hy-vinvointiyhteiskunnassa ja hyvinvointipalveluissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Yhteiskunnassamme yhä useampi palvelu muuttuu digitaaliseksi. Digitalisoituminen on megatrendi, jo-ka läpäisee niin yhteiskunnallista kuin yksilönkin toimintaa. Samaan aikaan hyvinvointiyhteiskunta on murroksessa. Hyvinvoinnin tavoittelu on ollut yhteiskunnassamme paremman taloudellisen menestyk-sen tavoittelua, mutta nyt on aika miettiä hyvinvointia myös esimerkiksi elämän hallintana.

Gradussa tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan historiaa ja muutoksia. Näistä edetään tarkastelemaan digitaalisia palveluja sekä niiden merkitystä hyvinvointiyhteiskunnassa ja hyvinvointipalveluissa. Tut-kimuskysymykset ovat: Kuinka sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden digitalisoituminen sopii hy-vinvointiyhteiskunnan malliin? Millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tuo palvelutarjontaan?

Digitalisaatio on osa laajempaa ja voimakasta yhteiskunnallista muutosta. Sosiaali-, terveys- ja hyvin-vointipalvelut eivät pysty jäämään kehityksen ulkopuolelle. Lisäksi suuri osa palveluiden käyttäjistä on jo tottunut muilla elämän alueilla käyttämään erilaisia digitaalisia välineitä ja palveluja. Kuitenkin on edelleen käyttäjäryhmiä, jotka eivät pysty, halua tai kykene digitaalisten palvelujen käyttämiseen. Ris-kinä on, että osa palveluntarvitsijoista jää palveluiden ulkopuolelle digitalisaation myötä. Sellainen kehi-tys on yksilön kannalta surullista ja yhteiskunnan kannalta kallista.

Digitalisaatio tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia palveluiden monipuolistamiseen. Digitaalisia palve-luja voidaan tuottaa suoraan asiakkaan käytettäväksi, jolloin erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota palvelun helppokäyttöisyyteen. Toisaalta palvelut voivat olla tukemassa asiakkaan ja ammattilaisen yhteistyötä. Kolmantena on mahdollista hyödyntää digitalisaatiota ammattilaisten hyötynä ilman että se edes näkyy varsinaisesti asiakkaalle.

Jotta palvelut tulevat lähelle asiakasta, niiden käyttämiseen tulee olla matala kynnys. Sitä voidaan edesauttaa matalan kynnyksen välineillä. Parhaillaan digitalisaatio tarjoaa paljon mahdollisuuksia hy-vinvointivaltion palveluiden tarjoamiseen joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Vastaavasti digitaalisiin pal-veluihin pakottaminen kasvokkain tapahtuvan palvelutarjonnan poistamiselle heikentää kokemusta palveluiden saatavuudesta.
Avainsanat:
digitalisaatio, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, hyvinvointivaltio
© Tritonia 2014-2019