Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Suomalainen, Jani

TUNNUSLUKUJEN VERTAILUA RAKENNUSALALLA -Käänteisen arvonlisäveron vaikutus toiminnassa olevien ja konkurssiin menneiden yritysten tilinpäätösten tunnuslukuihin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Rakennusalalla otettiin käyttöön käänteinen verovelvollisuus vuonna 2011. Tämä tarkoitti sitä, että maksuvelvoite veron suorittamiseksi on palvelun ostajalla eikä myyjällä. Lakimuutoksen taustalla oli harmaan talouden ongelmien ratkominen rakennusalalla, sekä siitä tulevana hyötynä valtion verotulojen lisääntyminen. Ajatusta verovelvollisuuden siirrosta pääurakoitsijan maksettavaksi pidettiin luotettavampana keinona veron saamiseksi valtiolle. Käännetyn arvonlisäveron oli tarkoitus myös parantaa kilpailuneutraliteettia, ja näin ollen mahdollisesti tervehdyttää rehellisesti alalla olevia toimijoita. Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen tutkitaan konkurssin ennustamisen mahdollisia muutoksia ja vertaillaan rakennusalan yritysten tilinpäätösten tunnuslukuja terveiden ja konkurssiin menneiden osalta.

Tutkimuksen teoreettinen osuus (kappaleet 1-5) kertovat konkurssien uhista ja syistä. Yrityksen konkurssiprosessi esitellään laskentatoimen näkökulmasta vaiheittain. Lisäksi yrityksen terveyskolmion tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut esitellään tyhjentävästi. Lopuksi esitellään yksityiskohtaisessa aikajärjestyksessä aikaisemmat konkurssiennustamisen klassikkotutkimukset.

Tutkimuksen empiriaosuudessa (kappaleet 6-8) tullaan tarkastelemaan rakennusalan yritysten tilinpäätösten tunnuslukujen mahdollisia muutoksia, sekä terveiden että konkurssiin menneiden yritysten osalta. Tunnuslukuja mitataan maksuvalmiuden, kannattavuuden ja vakavaraisuuden osalta ja katsotaan, onko käänteisellä arvonlisäveron käyttöönotolla ollut vaikutusta niihin.

Avainsanat:
Käänteinen arvonlisäverovelvollisuus, konkurssi, rakennusala, tunnusluku
© Tritonia 2014-2019