Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Henriksson, Nina

Työntekijöiden kokemus muutoksesta Yritys X:n HR-yksikössä: Tapaustutkimus havainnointi- ja haastattelunäkökulmasta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anu Hakonen & Timo-Pekka Uotila
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
97
Työntekijöiden yksilöllinen huomiointi nousee tärkeäksi muutosten aikana, sillä jokainen työntekijä kokee muutoksen eri tavalla. Muutoksiin liittyy usein epävarmuutta, joihin työntekijät reagoivat yksilöllisesti. Epävarmuuden kokemisella on tutkittu olevan negatiivinen yhteys työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja luottamukseen organisaatiota kohtaan, jonka takia työntekijöiden tukeminen on tärkeätä muutoksen aikana. Tukemalla työntekijöitä muutosten aikana, voidaan vähentää koettua epävarmuutta sekä kasvattaa työntekijöiden halua olla mukana muutoksessa.

Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää muutosta ja muutoksen kokemiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdytään muutosjohtamisen teoriaan ja muutoksen tuomiin vaikutuksiin aiheita käsittelevien tieteellisten artikkeleiden ja kirjallisuuden kautta. Tutkimuksen empiirisessä osiossa selvitetään, miten HR-yksikön työntekijät ovat kokeneet muutoksen eri vaiheissa. Muutoksen eri vaiheille on pyritty tunnistamaan tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet työntekijöiden kokemuksiin sekä selvittämään, miten nämä tekijät ovat vaikuttaneet heidän työskentelyynsä. Tutkimusaineisto kerättiin havainnoinneilla ja haastatteluilla. Tutkimuksessa havainnoitiin viittä valittua tapahtumaa ja havainnointien pohjalta toteutettiin yksilöhaastattelut. Molemmat aineistot analysoitiin sisällönanalyysin avulla.

Tutkimuksessa selvisi, että oikeudenmukaisuuden kokemisella, avoimella viestinnällä ja esimiehen tuella on yhteys epävarmuuden kokemiseen. Epävarmuuden kokemista on mahdollista vähentää näiden tekijöiden avulla. Aktiivisella viestinnällä ja avoimuudella voidaan lisätä työntekijöiden tietoisuutta asioista sekä luottamusta toisiaan kohtaan. Tällä tavoin myös oikeudenmukaisuuden kokemista voidaan parantaa, kun asioista keskustellaan yhdessä. Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, että esimieheltä saatavan tuen tarve kasvoi muutoksia kohdatessa. Esimieheltä saatu tuki kasvatti työntekijän luottamusta esimiestä kohtaan ja luottamuksella oli vaikutusta työntekijän omaan jaksamiseen.
Avainsanat:
muutosjohtaminen, muutosprosessi, muutoksen kokeminen, muutosvaiheet
© Tritonia 2014-2019