Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Sundelin, Julia

Semanttiset muutokset BIBEL för barn -kirjan suomennoksessa Lapsen Raamattu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jaana Puskala
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Suomi toisena kotimaisena kielenä
Koulutusohjelma:
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
I denna avhandling pro gradu undersöker jag om det finns semantiska förändringar i Lapsen Raamattu, den finska översättningen av boken BIBEL för barn. Fokus ligger på förändringar som ändrar textens betydelse, alltså tillägg, utelämningar, nyansskillnader och inexaktheter samt direkta fel. Jag analyserar också explicitgörande tillägg och implicitgörande utelämningar trots att de inte ändrar textens betydelse. Jag undersöker om förändringarna påverkar berättelsernas helhetsinnehåll, eller om innehåller förblir det samma i de finskspråkiga berättelserna som i källtextens berättelser.

Som grund för min analys använder jag Rune Ingos teori om semantiska förändringar. Analysen genomförs med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Undersökningen är kontrastiv eftersom jag jämför en finskspråkig översättning med dess svenskspråkiga källtext. Eftersom undersökningsmaterialet, BIBEL för barn och Lapsen Raamattu, grundar sig på Bibeln, är begreppet intertextualitet en väsentlig del av teorin. Förutom semantiska förändringar och intertextualitet behandlas i teoridelen också översättning i allmänhet och översättning av Bibeln och barnlitteratur i synnerhet.

Undersökningens resultat visar att semantiska förändringar förekommer till viss del. De vanligaste förändringarna är utelämningar följt av tillägg. Det här går emot vissa forskares uppfattningar om att tillägg är vanligare än utelämningar eftersom de flesta översättare hellre förklarar för mycket än utelämnar något. Explicitgörande tillägg och implicitgörande utelämningar är ändå vanligare än semantiska tillägg och utelämningar. Det här är positivt, för de förändringar som inte är semantiska ändrar inte heller på textens betydelse. Resultaten visar också att semantiska fel inte är vanliga, vilket är mycket positivt eftersom det visar att översättaren har varit noggrann under hela översättningsprocessen. Desto vanligare är nyansskillnader och inexaktheter. Analysen visar att en del förändringar beror på skillnader i den finskspråkiga och svenskspråkiga Bibeln, medan orsaker till andra förändringar är svåra att klargöra. Vissa förändringar antas bero på översättarens vilja att förenkla språket för bokens målgrupp dvs. 4–8-åringar.
Avainsanat:
kääntäminen, semantiikka, semanttiset muutokset, lastenraamattu
© Tritonia 2014-2019