Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Nurmi, Ville

Luottamusmiehen työsopimuksen päättäminen - Toteutuuko luottamusmiehen työsuhdeturva työsopimuksen päättämistilanteissa?

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Niina Mäntylä
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
135
Luottamusmiehet ovat perinteisesti toimineet suomalaisessa työmaailmassa työnantaja- sekä työntekijä-osapuolten välillä työntekijöiden edustajina. Luottamusmiehen asemaan liittyy keskeisesti työehtosopi-muksien noudattamisen valvominen, työnantajan kanssa neuvotteleminen sekä mahdollisten epäselvyyk-sien selvittäminen työnantajaosapuolen kanssa. Tämän seurauksena luottamusmiehellä on vaarana joutua henkilönä epämieluisaan asemaan työnantajan silmissä. Tästä johtuen luottamusmiehen työsuhdeturvasta on säädetty tavallista työntekijää paremmin, pyrkimyksenään välttää luottamusmiehen asemasta johtuvia perusteettomia työsopimuksen päättämisiä.

Tutkimuksen kohteena ovat luottamusmiehen työsopimuksen päättämistilanteet, sekä erityisesti arviointi siitä, onko luottamusmiehen työsuhdeturva tällä hetkellä luottamusmiehen työsopimuksen päättämis- ja riitatilanteissa riittävä ja toimiva. Tutkimuksen keskeisin menetelmä on oikeusdogmaattinen, jonka tar-koituksena on tutkia voimassaolevaa oikeutta, tässä tutkimuksessa etenkin tuomioistuinratkaisujen sekä säädösten sisällön kautta. Tutkimus on lisäksi oikeussosiologinen, tarkoituksenaan arvioida, miten oike-ussäännöksiä todellisuudessa tulkitaan ja toteutetaan oikeussubjektin, eli työnantajan osalta. Tutkimuksen tarkoituksena onkin pyrkiä saamaan jonkinlaista kuvaa siitä, toteutuuko luottamusmiehen työsuhdeturva työnantajien toimien myötä vai ei. Tätä varten on pyydetty ammattiliittojen mielipiteitä luottamusmiehen työsuhdeturvan toteutumisesta sekä luottamusmiehen työsopimuksen päättämisestä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä 91 luottamusmiehen työsopimuksen päättämiseen liittyvää tuomiois-tuinratkaisua joista valtaosa katsottiin työnantajan osalta laittomaksi. Luottamusmiehen laajempi työsuh-deturva on säädetty nähdäkseni kattamaan riittävän laajasti työsopimuksen päättämistilanteita. Ongelma onkin lähinnä se, että luottamusmiehen työsuhdeturva on suhteellisen helppoa kiertää; luottamusmiehen työsuhdeturva koskee vain irtisanomista, muttei purkamistilanteita. Pelkkien tuomioistuinratkaisujen pe-rusteella voidaan tehdä tulkinta, että luottamusmiehen työsuhdeturva ei täysin toteudu siten kuin työsuh-deturvaa säätäessä on tavoiteltu. Vaikka luottamusmiehen työsopimuksen päättämiseen liittyvistä tuomio-istuinratkaisuista enemmistö on ollut työsopimuksen laittomia päättämisiä, on varsinainen ongelma itses-sään kuitenkin pieni. Luottamusmiehiä on suurimmissa ammattiliitoissa tuhansia, ja varsinaisia työsopi-muksen päättämisriitoja on vuosittain yksittäisissä suurimmissa liitoissa arviolta alle kymmenen tapausta. Ongelma on siis olemassa, muttei laajuudeltaan kovinkaan merkittävä.

Oikeustilaa voidaan tutkimuksen perusteella pitää sellaisena, että tämän hetkiset säädökset työsopimus-laissa ja työehtosopimuksissa mahdollistavat luottamusmiehen työsuhdeturvan keskeisen ilmentymän, eli suostumusmenettelyn kiertämisen purkamalla työsopimus. Luottamusmiehen työsuhdeturva on teoriassa niin vahva että työnantajan on hankalaa irtisanoa luottamusmies. Siksi luottamusmiehen työsuhdeturvaa kierretäänkin käytännössä purkamalla työsopimus. Mikäli luottamusmiehen työsuhdeturvan kiertämisen mahdollisuus nähdään riittävän suurena epäkohtana, voidaan työsuhdeturvaa parantaa. Esimerkiksi sää-tämällä laittomasti päätetyn työsopimuksen palauttamisesta virkasuhteen tavoin, työsuhdeturvaa ei voisi kiertää esimerkiksi purkamalla luottamusmiehen työsopimusta.
Avainsanat:
luottamusmiehet, työsopimuksen päättäminen, työsuhdeturva
© Tritonia 2014-2019