Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2017

Saari, Josetta

RAHANPESUN ESTÄMISEN KONTROLLITOIMENPITEIDEN VALVONTA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jussi Kantola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Sisäinen valvonta voidaan määritellä prosessiksi, jonka saavat aikaan organisaation hallitus, johto ja muu henkilöstö, ja jolla pyritään organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Kasvanut pankkisääntely lisäksi edellyttää aktiivisia toimenpiteitä liittyen asiakkaiden tuntemiseen, selvittämiseen ja ilmoittamiseen. Tehokkaalla sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä, että organisaatio pystyy riittävällä varmuudella luottamaan siihen, että yrityksen prosessit toimivat tehokkaasti ja luotettavasti ja mahdollisten heikkouksien ilmaantuminen saataisiin selville. Kontrollijärjestelmän on rakennetta siten, että se kattaa oikeat kontrollit oikeaan aikaan ja oikeassa suhteessa riskiin. Kontrollin kustannustehokkuudella tarkoitetaan periaatetta, että kontrollien avulla voidaan saada vain riittävä varmuus siitä, että organisaatiossa toimitaan tavoitteiden mukaisesti.

Pro Gradu –työni tarkoituksena on arvioida case-yrityksen käyttämiä prosesseja asiakkaan tunnistamiseen liittyvissä riskitekijöissä asiakassuhteen avaamisessa. Uusi yritysasiakkaita puhelimitse ja verkossa palveleva toimintamalli oli vastaus asiakkaiden tarpeisiin saada palvelua ajasta ja paikasta riippumatta joustavammin, mutta asiakkaan tuntemiseen liittyviä toimenpiteitä oli kehitettävä vastaamaan näitä tarpeita. Asiakkaat odottavat helpompaa ja nopeampaa palvelua, jolloin pankkien on kehitettävä toimintaansa siten, että se täyttää niin asiakkaan kuin lainsäädännön kriteerit. Toimintamalli on uusi koko organisaatiossa, jolloin sisäiset toimintaohjeet ja kontrollitoimenpiteet muokkautuvat jatkuvasti käytännön työskentelyn mukana. Työni keskittyy tunnistamiseen liittyvien riskien kartoittamisen ongelmakohtiin ja mahdollisuuksiin parantaa pankin kontrollijärjestelmiä rahanpesun ehkäisyn valvonnassa.

Työ toteutetaan haastattelulla. Haastattelukysymysesimerkkejä on lähetetty etukäteen haastateltaville, mutta tarkoituksena oli saada aikaan mahdollisimman keskusteleva ilmapiiri aikaiseksi.
Avainsanat:
Sisäinen valvonta, rahanpesun estäminen, asiakkaan tunteminen
© Tritonia 2014-2019