Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Henttonen, Paula

Osallistaminen ryhmäkotiyhteisössä: Tarkastelussa omavalvontasuunnitelmat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kehitysvammaisten asiakkaiden osallistamista ryhmäkotiyhteisöissä omavalvontasuunnitelmiin pohjautuen. Osallisuus omaa elämää koskevaan päätöksentekoon, ympäröivään yhteisöön sekä yhteiskuntaan on jokaisen oikeus. Kehitysvammaisilla ihmisillä on usein toimintakyvyn, kommunikoinnin ja ymmärtämisen vaikeuksia, joista johtuen he tarvitsevat muiden ihmisten tukea voidakseen olla osallisia. Kehitysvammainen on usein koko elämänsä erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden, kuten asumispalvelun, piirissä. Tarkastelen tässä tutkimuksessa osallistamista ryhmäkotien toimintatapojen kautta.

Tutkin, miten asiakkaan osallistaminen näkyy omavalvontasuunnitelmissa ja millaisia osallistamisen keinoja ryhmäkodeissa on käytössä omavalvontasuunnitelmien perusteella. Tarkastelun kohteeksi on valittu vain ryhmäkodit, joissa henkilökunta on paikalla vuorokauden ympäri. Ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoavien palveluntuottajien asiakkaat tarvitsevat paljon apua. Olen rajannut pois kevyempää tukea tarjoavat ohjatun ja tuetun asumispalvelun. Tutkimuksen viitekehyksenä ovat asiakkaan osallisuutta tarkastelevat teoriat. Osallisuuden käsite on monitasoinen. Näkökulmana ovat keinot, joilla asiakasta aktivoidaan osallistumaan ja sitä kautta mahdollistetaan osallisuuden kokemus.

Tutkimuksen aineistona on kahdenkymmenen kehitysvammaisten ryhmäkotiasumista tuottavan palveluntuottajan lakisääteiset sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelmat. Omavalvontasuunnitelmat sisältävät laaja-alaisesti yksikön toimintaa ja käytäntöjä kuvaavaa tietoa ja aineistosta on poimittu teoriaan pohjaten asiakkaan osallistamisen teemaan liittyvät asiat. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tulosten perusteella osallistaminen näkyy omavalvontasuunnitelmissa monella tasolla. Ryhmäkodeissa on tutkimuksen tulosten perusteella käytössä useita osallistamisen keinoja, jotka voidaan hahmottaa neljän pääryhmän alle: asiakkaan tiedottaminen, asiakkaan mielipiteen kysyminen, asiakkaan tukeminen toimintaan osallistumiseen ja päätöksentekoon sekä ryhmäkotiyhteisön osallistaminen. Yhteenvetona voisi todeta, että ryhmäkotiyhteisöjen omavalvontasuunnitelmissa osallistaminen näyttäytyy osallistumismahdollisuuksien tarjoamisena, niihin osallistumiseen tukemisena sekä asiakkaiden mielipiteiden kysymisenä ja huomioimisena.
Avainsanat:
osallistaminen, ryhmäkoti, omavalvontasuunnitelma, kehitysvammaisuus
© Tritonia 2014-2019