Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Anttila, Suvi

Sosiaalisuutta ja työn merkityksellisyyttä - Nuorten toiveita työelämälle

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Susanna Kultalahti
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
77
Työelämä on ollut jo hetken aikaa murroksessa, kun uusi sukupolvi on astunut työmarkkinoille. Nuorilla on enemmän neuvotteluvaraa työmarkkinoilla kuin koskaan ennen, kun isot ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle ja uusia työntekijöitä tarvitaan tilalle. On sanottukin, että ollaan siirtymässä työnantajan markkinoista kohti työntekijän markkinoita. Enää ei ole itsestäänselvyys, että eläköityvien työntekijöiden tilalle saadaan uutta työvoimaa, koska nuorilla on valinnanvaraa. Yritysten on siis oltava tietoisia siitä, minkälaisia asioita nuoret toivovat työltä ja minkälaiset asiat heitä motivoivat. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota tietoa siitä, minkälaisia toiveita nuorilla on työelämää kohtaan.

Tämän laadullisen ja sisällönanalyysilla toteutetun tutkimuksen aineisto koostuu Vaasan yliopiston opiskelijoiden esseistä, joissa he kertovat toiveistaan työelämää kohtaan. Tutkimuksen aineisto on kerätty Valmiina työelämään -hankkeen yhteydessä, johon myös Vaasan yliopisto osallistui. Tutkimuksen tuloksissa esitellään nuorten tärkeimmät työelämätoiveet ja lisäksi näitä toiveita tarkastellaan itseohjautuvuusteorian valossa.

Tutkimuksen tuloksissa tuli esille se, että nuorille tärkeää ei ole palkka ja varma työllistyminen, vaan työltä toivotaan sen sijaan sosiaalisuutta ja merkityksellisyyttä. Työn mielekäs sisältö, haasteet, kehittymismahdollisuudet ja hyvä työilmapiiri ovat esimerkkejä nuorille tärkeistä asioista. Nuorten työelämätoiveita tarkasteltiin myös itseohjautuvuusteorian valossa ja itseohjautuvuusteorian kolmesta dimensiosta esiin nousivat erityisesti kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Nuoret haluavat tuntea aitoa motivaatiota työtä kohtaan. Nuoret siis todennäköisemmin sitoutuvat työpaikkaan, jossa heidän tarpeensa tyydytetään kuin sellaiseen työpaikkaan, joka tarjoaa pelkästään hyvää palkkaa ja aineellisia etuja.
Avainsanat:
Nuoret, työelämätoiveet, sosiaalisuus, merkityksellisyys
© Tritonia 2014-2019