Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Illman, Jaakko

EKOLOGISUUS ORGANISAATIOKULTTUURIN PIIRTEENÄ

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ekologian ja organisaatiokulttuurin välistä suhdetta. Tutkimalla ekologian ja organisaatiokulttuurin välistä suhdetta tutkielman nimeksi jalostui ekologisuus organisaatiokulttuurin piirteenä. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään ensin laajassa yleismaailmallisessa mielessä ekologiaa ja siihen liittyviä asioita. Seuraavaksi tarkastellaan johtamista yleisellä tasolla. Johtamisesta valitaan tarkempaan tarkasteluun organisaatiokulttuuri. Ympäristöjohtamista raapaistaan pintapuolisesti näiden kahden osa-alueen fuusion ilmentymänä.

Tutkimusaineistoksi valikoitui kirjallisuuskatsauksen lisäksi haastattelumateriaalia. Haastateltavina oli kuusi henkilöä. Haastattelut suoritettiin puhelimitse lukuun ottamatta ensimmäistä haastattelua. Haastatteluissa käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelu runkoa (Kts liite 3), lukuun ottamatta ensimmäistä haastattelua, minkä pohjalta haastattelurunko tehtiin. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tutkimus. Aineistoa analysoitiin teemoittelemalla sitä ja koodaamalla teemoittelun havaintoja taulukkomuotoon ja vertailemalla aineiston perusteella muodostuneita taulukoita keskenään, valitsemalla yksittäisiä näkökulmia yhdelle lukukerralle ja toisia toiselle etsien oivalluksia ja uusia näkökulmia laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti.

Tutkimustulos oli, että ekologiasta kumpuavat muutospaineet vaikuttavat organisaatiokulttuuriin enemmän kuin toisinpäin. Selkeimpinä vaikutuksina esiin nousi matkustamiseen ja teknologian hyödyntämiseen liittyvät muutokset organisaatiokulttuurissa. Leimallisiksi havainnoiksi luonnehdittavia huomioita oli esimerkiksi kommunikaation, viestinnän ja yhteistyön korostuminen, mutta niihin huomioihin ei löytynyt tarpeeksi perusteita, että voisi väittää ekologisuuden vaikuttavan niihin.
Avainsanat:
Ympäristöjohtaminen, ympäristömerkit, ekologisuus ja organisaatiokulttuuri
© Tritonia 2014-2019