Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2004

Similä, Heidi

Kaupaunkiväestö ja sosiaalinen vuokra-asuminen: Tutkimusalueena Vaasa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kauko Mikkonen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Laitos:
Aluetieteen laitos
Pääaine:
Aluetiede
Sivumäärä:
95
Tutkimuksessa selvitetään miten sosiaaliset vuokra-asunnot sijouttuvat Vaasan kaupungin alueella ja miten väestön ikärakenne jakautuu eri väestöryhmien ja suuralueiden välillä. Tutkimuksen taustaksi tarkastellaan väestön sijoittumista eri kaupunkirakennemalleissa ja luodaan katsaus siihen mitä sosiaalisella vuokra-asumisella tarkoitetaan.

Tilastoanalyysin aineistona on käytetty Koy Pikipruukinn talonkirjaotteilta kerättyjä tietoja ja Vaasan kaupunkisuunnitteluviraston tilastoja koko kaupungin väestöstä. Koy Pikipruukki on Vaasan kaupungin omistama vuokrataloyhtiö. Edellä mainittujen tilastotietojen avulla on vertailtu eri väestöryhmien ikä- ja alueellisia rakenteita mahdollisen segregaation todentamiseksi. Metodeina tutkimuksen tilastoanalyysissä on käytetty sijaintiosamäärää ja alueellista assosiaatiota. Koy Pikipruukin asukkaiden osalta tutkimus tuottaa myös tietoa asumisväljyydestä.

Tutkimuksen tuloksissa todetaan, että lähes kaikilla suuralueilla sijaitsee sosiaalisia vuokra-asuntoja. Vuokra-asunnot ovat ensin sijoittuneet uusien asuinalueiden myötä kauemmas kaupungin keskustasta, mutta myöhemmin painopiste on siirtynyt kaupungin keskustaan ja sitä lähellä oleville asuinalueille. Suuralueiden sisäinen vaihtelu on suurta, monilla alueilla asunnot ovat keskittyneet pienelle alueelle lähelle toisiaan. Eri väestöryhmillä on hieman toisistaan poikkeavat spatiaaliset rakenteet, myös ikärakenteet vaihtelevat suuralueittain ja väestöryhmittäin.
Avainsanat:
sosiaalinen vuokra-asuminen, kaupunkiväestö, spatiaalisuus, segregaatio, Vaasa
© Tritonia 2014-2019