Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Griep, Wilhelmiina

Kokemuksia etätyöstä: Etätyöskentelyn heijastukset työmotivaatioon autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden tarpeiden valossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
127
Etätyö on puhuttanut niin henkilöstöjohtajia, tutkijoita, esimiehiä kuin itse etätyötä tekeviä tai sitä harkitsevia jo usean vuosikymmenen ajan. Tästä huolimatta etätyö ei vielä koskaan ole ollut yhtä ajankohtaista kuin nyt. Yritykset ovat yhä kiinnostuneempia rekrytoimaan lahjakkuuksia pitkienkin etäisyyksien päästä, teknologia on kehittynyt ja yrityksissä on yhä enemmän sujuvia tietoteknologian käyttäjiä. Lisäksi organisaatiot toimivat globaalisi yli aikavyöhykkeiden, mikä lisää kiinnostusta erilaisiin joustavan työn menetelmiin. Etätyö on mahdollisuus tehdä työstä joustavaa ajan ja paikan suhteen, mutta siihen liittyy myös monia yksilökohtaisia hyötyjä ja haasteita. Tämä tutkimus pureutuu tutkimaan näitä kokemuksia.

Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä yhden kohdeorganisaation esimiesten, toimihenkilöiden ja HR- ja muissa tukitoiminnoissa toimivien etätyökokemuksia. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu erityisesti itseohjautuvuusteorian sekä sen kolmen motivaatiota tukevan perustarpeen varaan. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten henkilöstöryhmien erilaiset kokemukset heijastuvat perustarpeiden valossa joko tarvetta tukien tai sen vaarantaen.

Tutkimuskirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin perehtymällä voidaan antaa ehdotus siitä, kuinka etätyön käyttöönotossa turvataan tärkeät motivaatiota ylläpitävät tekijät. Tutkimuskohteena ovat yhden kohdeorganisaation kolmen henkilöstöryhmän henkilökohtaiset kokemukset, jotka kerättiin neljänäkymmenenäkolmena (43) teemahaastatteluna.

Tutkimuksen tuloksissa saatiin viitteitä siitä, että etätyön käyttöönotto organisaatiossa voi sekä tukea että vaarantaa työmotivaatiota. Tulosten perusteella etätyö mahdollistaa paremman autonomian ja pätevyyden tarpeen tyydyttymisen, mutta voi varsinkin huonosti organisoituna heikentää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tutkimus vahvistaa näkemystä siitä, että esimiesten toiminnalla on suuri merkitys työntekijöiden työmotivaatioon myös etätyön kontekstissa. Tätä voidaan mahdollisesti muuttaa tarjoamalla esimiehille etäjohtamiseen liittyviä ohjeita ja koulutusta.
Avainsanat:
etätyö, motivaatio, itseohjautuvuus, perustarpeet
© Tritonia 2014-2019