Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Lehtinen, Toni

Yhtiömuoto omistajan strategisena valintana, kommandiittiyhtiö vai osakeyhtiö

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Keskusteluissa liiketoiminnan ja juridiikan asiantuntijoiden sekä yrittäjien kanssa ilmenee, että osakeyhtiötä pidetään usein parhaana ja jopa ainoana varteenotettavana yhtiömuotona. Keskusteluissa ei ole kuitenkaan esitetty väitteille tyhjentävää perustetta. Nämä keskustelut ovatkin toimineet tämän työn inspiraationa. Tutkielman tutkimusongelmaksi asetettiin kysymys siitä, mikä yhtiömuoto palvelee parhaiten omistajan liiketaloudellisia intressejä. Vastaus ei ole yksiselitteinen. Päätös yhtiömuodosta on omistajien strateginen valinta tavasta, jolla he haluavat liiketoimintaa toteuttaa.

Omistaja voi olla kommandiittiyhtiön vastuunalainen tai äänetön yhtiömies taikka osakeyhtiön osakkeenomistaja. Tutkimusongelma ratkaistiin oikeusdogmaattisella tutkimusotteella ja tutkimus rajattiin sen liiketaloudelliseen viitekehykseen. Liiketaloudellisessa viitekehyksessä olennaista on omistajan suhde yhtiöön ja toisiin osakkaisiin sekä yhtiömuotoon liittyvät taloudelliset oikeudet. Merkittävää on, miten eri yhtiömuodot palvelevat omistajan liiketaloudellisia intressejä. Liiketaloudelliset intressit liittyvät omistuksen tuottoon ja riskiin sekä omistajan kykyyn vaikuttaa yrityksen arvontuottoon kilpailuilla markkinoilla. Tutkielma on sekä yhtiöoikeudellinen että liiketaloudellinen.

Kommandiittiyhtiön oikeudellisessa sääntelyssä korostuvat sopimusvapaus sekä vastuunalaisten yhtiömiesten velkavastuu, keskinäinen luottamus ja yhteinen intressi. Osakeyhtiön keskeisiä piirteitä ovat yhdenvertaisuus, yhtiön ja omistuksen erillisyys sekä vähemmistöosakkeenomistajien suoja. Eri yhtiömuodoissa mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen toimintaan vaihtelevat suuresti. Vastuunalaisen yhtiömiehen vaikutusvalta on suurin ja äänettömän yhtiömiehen pienin. Osakkeenomistajan valta on sidonnainen omistettujen osakkeiden suhteelliseen äänimäärään. Omistajan liiketaloudelliset intressit toteutuvat eri yhtiömuodoissa eri tavalla. Omistajan strategisena päätöksenä on valita yhtiömuoto, joka toteuttaa liiketaloudelliset intressit hänen preferenssiensä mukaisesti.
Avainsanat:
yhtiömuoto, liiketoiminta, omistaja, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö
© Tritonia 2014-2019