Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2004

Roponen, Satu

Tuoko järjestäytyminen palkkaetua transitiotaloudessa? Toimialakohtainen analyysi Viron aineistolla 1999–2001

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Prof. Juuso Vataja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Kansantaloustieteen laitos
Sivumäärä:
98
Ammattiliitot ovat olleet tutkijoiden mielenkiinnon kohteena jo pian vuosisadan ajan. Yhtenä koko tutkimusajan kiistellyimpänä ja tutkituimpana ongelmana voitaneen pitää ammattiliittojen tavoitteita ja näiden vaikutusta järjestäytyneen sektorin palkkoihin. Tutkijat ovat erityisesti olleet kiinnostuneita siitä, nauttiiko järjestäytynyt työntekijä ammattiliiton jäsenyyden ansiosta järjestäytymätöntä kanssatyöntekijäänsä korkeampaa palkkaa. Tämä järjestäytyneen ja järjestäytymättömän sektorin välinen palkkaero on useissa, pääosin Euroopan ulkopuolelle sijoittuvissa empiirisissä tutkimuksissa voitu sittemmin osoittaa todeksi.

Tässä tutkielmassa perehdytään ammattiliittojen nykytilaan siirtymätalouksissa ja tutkitaan järjestäytyneen ja järjestäytymättömän sektorin välistä palkkaeroa Virossa vuosina 1999–2001. Tarkoituksena on toimialoittain selvittää, voidaanko järjestäytyneisyyden avulla osittain selittää palkkojen nousua 1990-luvun lopulla, ja vallitseeko siten järjestäytyneellä sektorilla järjestäytymätöntä sektoria korkeampi palkkataso. Tutkimus toteutetaan vertailemalla palkkojen ja järjestäytyneisyyden prosentuaalisia muutoksia toimialoittain vuosina 2000 ja 2001 sekä muuttujille laskettujen korrelaatiokertoimien avulla. Aineistona käytetään vuotuisiin LFS-kyselyihin perustuvia järjestäytymisasteita sekä vuoden keskiarvoisia kuukausipalkkoja vuosina 1999–2001.

Tutkimuksessa ei kyetty todentamaan järjestäytyneisyyden ja palkkojen välille positiivista riippuvuussuhdetta. Tällöin järjestäytynyt työntekijä ei nauti Virossa järjestäytymätöntä kanssatyöntekijäänsä korkeampaa palkkaa, minkä johdosta sektorien välinen palkkaero ei myöskään toteudu. Tulos selittynee ammattiliittojen heikolla asemalla siirtymätalouksissa ja erityisesti Virossa. Kokonaisuudessaan tulos viittaa hypoteesin sopimattomuuteen siirtymätalouksissa, ja siten tarpeeseen kehittää ammattiliittojen toiminnalle oma, nimenomaisesti siirtymätalouksiin sopiva teoria.
Avainsanat:
Palkkaero, ammattiyhdistykset, siirtymätalous, Viro
© Tritonia 2014-2019