Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Liljamo, Carita

Paljon palveluja käyttävä asiakas sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiossa -Tutkimuskohteena Parempi Arki-hanke

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Suomessa on käynnissä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio eli rakenneuudistus. Integraation keskeisinä tavoitteina ovat hyvinvointi-ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden lisääminen, saatavuuden parantaminen sekä kustannustehokkuuden lisääminen. Paljon palveluja käyttävät asiakkaat aiheuttavat suuren osan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista ja lisäksi nämä palvelut ovat pirstaleisia, kaoottisia ja niissä kamppaillaan monien ongelmien kanssa. Parempi Arki- hankkeessa kehitettiin vuosien 2015- 2017 aikana kotona asuvien paljon sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja käyttävien asiakkaiden palvelukokonaisuuksia. Keskeiseksi kehittämisessä nousi asiakkaiden tunnistaminen, johon kehitettiin moniammatillisesti tunnistamisen herätteitä ja joita pilotoitiin ammattilaisten toimesta. Tässä tutkimuksessa käytettiin pilotoinnista saatua aineistoa ja etsittiin vastauksia siihen, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolla tarkoitetaan sekä millaisilla herätteillä voidaan tunnistaa paljon palveluja käyttäviä asiakkaita sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi vertailtiin sitä, että tunnistavatko ammattilaiset asiakkaita eri herätteiden avulla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä arvioitiin, soveltuvatko kehitetyt tunnistamisen herätteet paljon palveluja käyttävien yhteisasiakkaiden tunnistamiseen.

Kyseessä on kvantitatiivinen tutkimus (n=417), jossa arvioitiin yhteisasiakkaiden tunnistamista arviointi-lomaketta hyödyntäen asiakkaan pysyessä anonyyminä. Tutkimus toteutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toimesta Väli-Suomen alueella. Aineisto ajettiin Webropol-ohjelmaan ja analysoitiin SPSS-ohjelmalla.

Keskeisimmät tulokset osoittivat, että herätteiden esiintyvyydessä ilmenee eroja kun vertaillaan niitä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä sekä paljon palveluja käyttävien ja ei-käyttävien asiakkaiden välillä. Kun puolestaan tarkastellaan herätteiden esiintyvyyttä ja riippuvuutta palvelujen käytön suhteen, voidaan todeta, että paljon palveluja käyttäviä asiakkaita tunnistettaessa on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin herätteisiin: epäily mielenterveysongelmasta, käytöshäiriöt/aggressiivisuus, asiakkaan tilanteesta herää huoli, useat käynnit eri työntekijöillä, sairauslomat sekä käyntien ja varausten runsas määrä. Parempi Arki-hankkeessa kehitetyt tunnistamisen herätteet soveltuvat paljon palveluja käyttävien aikuisten asiakkaiden tunnistamiseen, mutta vaativat vielä kehittämistä. Integraation näkökulmasta on tärkeää, että paljon palveluja käyttäviä asiakkaita arvioidaan kokonaisvaltaisesti palvelusta riippumatta. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistaminen ja palvelujen kehittäminen onkin tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollon integraation tavoitteisiin pääsemiseksi.
Avainsanat:
Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, paljon palveluja käyttävä asiakas/potilas, asiakkaan tunnistaminen
© Tritonia 2014-2019