Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2004

Katz, Ron

Sähköisen liiketoiminnan vaikutukset yritysten liiketoimintaan

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Matti Linna
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
108
Sähköinen liiketoiminta on nopeasti yleistyvä uusi liiketoimintamalli, jota hyödynnetään jo monessa yrityksessä ja monella eri toimialalla. Sähköiseksi liiketoiminnaksi luokitellaan kaikki tietoverkkojen kautta tapahtuva liiketoiminta, jossa hyödynnetään kiinteitä ja langattomia tietoverkkoja sekä tarkoitukseen soveltuvia järjestelmiä. Yrityksen siirryttyä hyödyntämään uutta liiketoimintamallia, pitäisi sen saada kustannuksia alennettua, palvelun tasoa parannettua ja käytettyä tietojärjestelmien kautta saatavaa informaatiota liiketoimintaa edistävällä tavalla. Sähköinen liiketoiminta tarjoaa useita hyötyjä verrattuna perinteisiin liiketoimintamalleihin.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuteen perehtyen ja empiirisen tutkimuksen kautta, minkälaisia vaikutuksia sähköinen liiketoiminta on saanut aikaan yrityksissä. Tutkimusongelmana oli miten sähköinen liiketoiminta vaikuttaa sitä hyödyntävän yrityksen liiketoimintaan. Tutkimuksen kirjallisena aineistona käytettiin pääosin sähköisen liiketoiminnan ja –kaupankäynnin teoksia, joista keskityttiin poimimaan liiketoimintalähtöisiä asioita. Lisäksi tutkimuksen vertailuaineistona käytettiin tuloksia aiemmin tehdyistä saman aihealueen tutkimuksista. Tutkimuksen empiirinen osa suoritettiin kahdessa vaiheessa survey-tyyppisenä postikyselynä, jonka tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten yritysten kokemuksia sähköisestä liiketoiminnasta. Ensimmäisessä vaiheessa kyselyt lähetettiin Asapsoft Netsystems Oy:n asiakkaille ja toisessa vaiheessa suuremmalle joukolle, joka sisälsi yrityksiä toimialoilta, joilla tiedettiin sähköistä liiketoimintaa hyödynnettävän.

Tutkimuksen tuloksena selvisi, että sähköisen liiketoiminnan vaikutukset olivat tutkituissa yrityksissä samoja kuin kirjallisuudessa esitetyt. Tärkeimmiksi vaikutuksiksi ja hyödyiksi koettiin kustannusten aleneminen, palvelutason ja imagon parantuminen sekä näistä johtuva tuottavuuden ja kannattavuuden kasvu. Järjestelmien käyttöaste on kohtalaisen suuri, mutta sitä voisi kasvattaa edelleen voimakkaammalla markkinoinnilla ja korkeammalla integraatioasteella. Sähköisen liiketoiminnan osuus yritysten liikevaihdosta on edelleen melko pieni, mutta se kasvaa koko ajan. Tutkimukseen osallistui yrityksiä, joiden tilauksista ja liikevaihdosta kulkee jo yli 60 prosenttia järjestelmien kautta.
Avainsanat:
verkkoliiketoiminta, vaikutukset, sovellusalueet, arkkitehtuuri
© Tritonia 2014-2019