Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2017

Purovesi, Riina

Perinteisen liiketoiminnan laajentaminen verkkokauppaan: Muutosprosessi ja toimitusketjujen hallinta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Päivi Haapalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Viime vuosikymmenien aikana teknologia ja tiede ovat kehittyneet valtavasti, mikä on ollut tärkeässä roolissa muun muassa yritysten verkkokauppoihin siirtymiseen mahdollistamisessa ja lisäarvon luomisessa yritykselle uusien keinojen avulla. Digitalisaation myötä myös yritysten täytyy reagoida sekä sen tuomiin mahdollisuuksiin että haasteisiin arvioimalla uudelleen omia liiketoimintamallejaan sekä muuttamalla ja kehittämällä niitä. Kaupan alalla tämä tarkoittaa useimmille sitä, että kivijalkakaupat laajentavat tai siirtävät toimintaansa perinteisistä kaupankäynnin kanavista myös verkkokauppoihin.

Tässä tutkielmassa tutkittiin yritysten päätöksentekoa laajentaa myyntiä ja asiakaspalvelua perinteisten myyntikanavien lisäksi verkkokauppoihin. Tutkimuksen kohteena oli myös se, miten muutosprosessi toteutetaan tehokkaasti sekä miten verkkokauppaan siirtyminen vaikuttaa toimitusketjuihin ja niiden hallintaan. Tutkielman empiriaosuus tehtiin yhteistyössä Vapo Oy:n kanssa. Vapo Oy on vuoden sisään lanseerannut oman kuluttaja-asiakkaille suunnatun verkkokaupan perinteisten myyntikanavien tueksi.

Tutkielman teoriaosuus pohjautui suurimmilta osin ajankohtaisiin artikkeleihin, jotka käsittelevät verkkokauppaa, digitalisaatiota, toimitusketjuja ja niiden hallintaa sekä muutoksenhallintaa. Painetut teokset toimivat tutkielman pohjana, jonka ympärille tutkielma rakentui. Tutkielmassa pyrittiin käyttämään monipuolisesti erilaisia aineistoja lähteinä ja tavoitteena oli tukeutua mahdollisimman ajankohtaisiin teorioihin.

Tutkielman empiriaosuuden tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen menetelmä ja aineisto kerättiin kuudella haastattelulla. Tärkeimpinä tutkimustuloksina selvisi, että alasta riippumatta yritysten täytyy olla valmiina reagoimaan ympäristön tuomiin digitalisaation mahdollisuuksiin ja kehittää liiketoimintaansa sen avulla. Liiketoiminnan kehityksen tulee olla jatkuvaa, jotta yritys pärjää kilpailijoilleen ja saavuttaa kilpailuetua. Yritysten muutosprosessin tärkeimpänä tavoitteena on aina alkaa asiakkaan tarpeista ja päättyä asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen.
Avainsanat:
verkkokauppa, digitalisaatio, toimitusketjut, logistiikka, muutoksenhallinta
© Tritonia 2014-2019