Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rikkonen, Titta

”MEISSÄ ASIANTUNTIJOISSA ON IHAN VALTAVA VOIMA, KUN SITÄ USKALLETAAN KÄYTTÄÄ” – Asiantuntijatyön yhteisöllisen suunnittelun ja kokonaisvaltaisen organisoinnin mahdollisuudet

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
118
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisena asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt ja heidän esimiehensä kokevat asiantuntijatyön organisoinnin nykytilan. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, minkälaisia kehittämismahdollisuuksia asiantuntijatyön suunnittelussa ja muotoilussa on sekä mitä haasteita niihin liittyy.

Tutkimuksen viitekehyksessä esitettiin aiempia näkemyksiä työn organisoinnista, suunnittelusta ja muotoilusta. Asiantuntijatyön ja asiantuntijaorganisaation erityispiirteet otettiin huomioon tutkimuksen kontekstina. Tutkimus suoritettiin laadullisena tapaustutkimuksena yhdessä Puolustusvoimien asiantuntijaorganisaatioyksikössä. Empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatellen kohdeorganisaatiossa työskenteleviä asiantuntijoita ja heidän esimiehiään. Aineisto analysoitiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla.

Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että asiantuntijatyön organisoinnin nykytila näyttäytyy kohdeorganisaatiossa pääosin yksilölähtöisenä oman työtehtävän muotoiluna ja osaamisen kehittämisenä. Kohdeorganisaatiossa tunnistetaan lisäksi monenlaisia yhteisöllisiä työn suunnittelun mahdollisuuksia, mutta asiantuntijatyön organisoinnin ja rakenteellisten ratkaisujen nykytilassa niitä ei ole päästy toteuttamaan niin laajasti kuin haluttaisiin.

Tutkimuksen tulokset vahvistivat aiemmissa tutkimuksissa esitettyjä näkemyksiä siitä, että asiantuntijatyön organisointia voidaan tarkastella ja kehittää rinnakkain yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotason näkökulmista. Kohdeorganisaation asiantuntijatyön suunnittelun kehittämismahdollisuuksina korostuivat yhteisölliset käytännöt sekä organisaation työ- ja toimintaympäristön hallinta. Tämä tukee viimeaikaisia tutkimustuloksia, joissa organisaation työn suunnittelua tarkastellaan kokonaisuudesta käsin yhteisöllisesti, eikä pelkästään yksittäisiä työntekijöitä koskien. Tämän tutkimuksen keskeisenä toimenpide-ehdotuksena esitettiin asiantuntijatyön organisoinnin kehittämistä organisaation eri toimijoiden yhteistyönä tapahtuvana kokonaisvaltaisena ja yhteisöllisenä suunnitteluprosessina, pelkän esimiesjohtoisen tai yksilölähtöisen tehtävien tarkastelun asemasta.
Avainsanat:
Asiantuntijatyö, asiantuntijaorganisaatio, työn organisointi, työn suunnittelu, työn muotoilu
© Tritonia 2014-2019