Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Yrjänheikki, Hannele

Laatuvirhe ja sen seuraamukset käytetyn asunnon kaupassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Brita Herler
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Asuntokauppa on yksi elämämme tärkeimmistä ja taloudellisesti vaikuttavimmista oikeustoimista. Monesti hyväksi uskomassamme asunnossa voi esiintyä virheitä. Tutkimuksen lähtökohtana on erityisesti käytetyn asunnon laatuvirhe. Tarkoituksena on tuoda esille asuntokauppalain laatuvirheperusteet, joista säännellään asuntokauppalain 6:11§:ssa.

Käytetystä asunnosta puhutaan yleensä silloin, kun asuntoa on jo käytetty asumiseen. Yleisimmät käytetyn asunnon asuntokauppariidat koskevat juurikin asunnon laatuvirheitä. Tyypillisiä laatuvirheitä ovat myyjän erilaiset tietovirheet sekä salaiset virheet. Konkreettinen esimerkki laatuvirheestä on yleensä hometalo, mutta muitakin virheperusteita esiintyy. Myyjä vastaa, että myytävä asunto on sopimuksenmukainen. Myyjän vastuuseen kuuluu, että asunto vastaa tietoja, jotka myyjän on antanut ostajalle. Myös myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti on yksi virheperuste, josta katsotaan asunnossa olevan virhe, etenkin jos tieto on omiaan vaikuttamaan kaupasta päättämiseen. Asunnossa voi olla lisäksi virhe, josta kaupan kumpikaan osapuoli ei ole tietoinen. Tällaista virhettä kutsutaan piileväksi eli salaiseksi virheeksi. Ostajalle on asetettu salaisen virheen osalta toleranssiraja eikä hän voi täten vedota kuitenkaan merkityksettömiin virheisiin. Käytetyn asunnon kaupassa toleranssiraja on asetettu korkeammalle, sillä usein käytetyissä asunnoissa esiintyy virheitä.
Laatuvirheitä käsitellään käytetyn asunnon kaupassa kokonaisvaltaisesti. Jokainen asunto on yksilöllinen ja virhearviointiin vaikuttavat monet seikat. Asunnon ikä, hinta ja mahdolliset siihen tehdyt peruskorjaukset otetaan huomioon lopullisessa tulkinnassa. Asuntokaupassa osapuolille on asetettu velvollisuuksia, kuten ennakkotarkastusvelvollisuus, tiedonantovelvollisuus ja lojaliteettivelvollisuus. Velvollisuuksien täyttäminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä niiden laiminlyönti voi aiheuttaa vastuun virheestä. Tutkimuksen tarkoitus ei ole kommentoida vastuukysymyksiä, mutta tutkielman luonteen vuoksi vastuukysymykset nousevat ajoittain esille.
Avainsanat:
Asuntokauppa, asuntokauppalaki, laatuvirhe
© Tritonia 2014-2019