Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hämäläinen, Niina

Eri-ikäisyys työyhteisössä - haitta vai rikkaus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71

Tutkielma sijoittuu ikäjohtamisen keskusteluun. Ikäjohtaminen on eri-ikäisten hyvää johtamista. Ikäjohtamisessa huomioidaan työntekijän ikä ja ikäsidonnaiset tekijät niin työn suunnittelussa kuin organisoinnissa. Ikäjohtamisen tärkein ja arvokkain tavoite on turvata hyvän elämän edellytykset työntekijöille ja hyvä tulevaisuus yritykselle.

Tutkielman tavoitteena oli tuoda esille, kuinka Baby Boomersit sekä X-sukupolven ja Y-sukupolven edustajat kokivat yhteistyönsä. Mitä eroavaisuuksia ja mitä yhteistä he havainnoivat toisistaan. Kuinka he kokivat johdon suhtautumisen eri-ikäisyyteen. Tuloksista nousevat mahdolliset haasteet henkilöstöjohtamiselle. Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena, joka sisälsi kvantitatiivisen osuuden ja avoimia kysymyksiä. Kyselyssä käsiteltiin ikäjohtamista kartoittaen työyhteisön suhtautumista eri-ikäisyyteen Y-sukupolven sekä X- ja Baby Boomers -sukupolvien näkökulmasta. Kaupan alan kohdeorganisaation 92 työntekijästä kyselyyn vastasi 33 henkilöä, vastausprosentin ollessa 36.

Teoreettinen viitekehys käsittää eri sukupolvet, ikäjohtamisen ja työkyvyn. Kirjallisuuskatsauksessa kuvataan sukupolvien erityispiirteitä, ikäjohtamisen tarpeen tunnistaminen, ikäjohtamisen keinoja ja tyylejä. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan myös ikäjohtamisen hyötyjä ja vaikuttavuutta. Lisäksi kuvataan työkyvyn merkitys ja siihen vaikuttavat tekijät.

Kyselyn otoksen ollessa pieni, yksiselitteisiä johtopäätöksiä ei voi vetää. Saatujen vastausten perusteella eri-ikäisyys koetaan luonnolliseksi osaksi työyhteisöä, jossa kunnioitetaan eri sukupolvia. Positiivisella työilmapiirillä tuetaan työssä jaksamista ja erilaisuuden hyväksymistä. Ikäjohtaminen on tärkeä osa henkilöstöstrategiaa. Lähiesimiesjohtamisen merkitys korostuu huomioitaessa eri sukupolvien piirteet sekä ikääntyneiden yksilölliset tarpeet työkyvyn ylläpitämiseksi.
Avainsanat:
Sukupolvet, Ikäjohtaminen, Työkyky
© Tritonia 2014-2019