Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lindholm, Laura

Sisältömarkkinoinnin onnistumisen ehdot

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Martti Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Sisältömarkkinoinnin suosio on markkinointiviestinnän digitalisoitumisen myötä kasvanut lähivuosina ennätysvauhtia. Sisältömarkkinointi määritellään asiakkaiden houkuttelemiseksi sekä sitouttamiseksi hyödyllisen, kiinnostavan ja ajankohtaisen sisällön avulla digitaalisia viestintäkanavia kuten verkkosivuja, uutiskirjeitä sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Vaikka sisältömarkkinoinnista puhutaan paljon, aihetta ei ole tutkittu kovinkaan laajasti. Tutkielman päätavoitteena on selvittää mitä onnistuneen digitaalisen sisältömarkkinoinnin toteuttaminen vaatii. Vastauksia etsitään tarkastemalla sisältömarkkinointia ilmiönä, sekä rakentamalla ymmärrystä sisältömarkkinoinnin asemasta yrityksen markkinointikommunikaation kentässä. Empiiriaosiossa ymmärrystä rakennetaan haastattelemalla sisältömarkkinoinnin tuottajia heidän näkemyksistään ja käytännöistään liittyen ilmiöön.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu markkinointiviestintää ja sisältömarkkinointia käsittelevän kirjallisuuden avulla. Tutkimuksen empiirinen osio on luonteeltaan laadullinen; aineisto kerättiin haastattelututkimuksen keinoin, joka rakentui tutkielman teorian päälle. Haastattelut koostuivat viidestä yrityshaastattelusta, johon osallistui yhteensä viisi suomalaisia markkinointiviestinnän asiantuntijaa.

Tutkimuksen perusteella yritykset hyödyntävät erilaisia digitaalisia sisältötaktiikoita aktiivisesti. Yritykset hyödyntävät toiminnassaan eniten sisältötaktiikoita kuten verkkosivujen uutisia, blogitekstejä, uutiskirjeitä sekä sosiaalisen median palveluiden julkaisuja. Aineistossa korostui sisältömarkkinoinnin avulla tapahtuva kohdeyleisön vakuuttamisen ja sitouttamisen tärkeys. Tutkimuksen tulosten perusteella onnistunut sisältömarkkinointi koostuu tavoitteellisesta sisältöstrategiasta, kohderyhmän tarkasta määrittelysta ja syvällisestä tuntemisesta, laadukkaan sisällön tuottamisesta ja jakamisesta sekä sisältömarkkinoinnille asetettujen tavoitteiden pitkäaikaisesta mittaamisesta.
Avainsanat:
sisältömarkkinointi, markkinointiviestintä, sisältöstrategia, sisällön tuotanto
© Tritonia 2014-2019