Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kumpu-Huhtala, Anne

Lääketieteellisten tutkimusten käyttö lääkevalmisteiden markkinoinnissa ja hoitosuosituksissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Lääkevalmisteiden markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lääkkeiden määräämisen, toimittamisen, ostamisen tai käytön edistäminen. Markkinoinnin tulee perustua lääketieteellisissä tutkimuksissa saatuun ajantasaiseen tietoon lääkevalmisteesta.

Hoitosuositusten tavoitteena on parantaa hoidon laatua ja ohjata lääkärin potilastyötä. Hoitosuosituksilla pyritään lisäämään kustannusvaikuttavien hoitojen käyttöä, turvaamaan potilaiden tasalaatuinen hoito ja kohdentamaan terveydenhuollon rajallisia resursseja tarkoituksenmukaisiin hoitokäytäntöihin. Hoitosuositusten laadinta perustuu lääketieteellisissä tutkimuksissa saatuihin tuloksiin.

Tutkielmassa kartoitetaan lääketieteellisiä tutkimuksia koskevaa kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi tutkielmassa kartoitetaan, miten lääketieteelliset tutkimukset säätelevät lääkevalmisteiden markkinointia ja hoitosuositusten laadintaa. Tutkimuksessani selvitetään lääketutkimusten käyttöä ja käytön ongelmia lääkkeiden markkinoinnissa ja hoitosuosituksissa Suomessa.

Tutkimustulosten havaintona oli, ettei lääketieteellisten tutkimusten tutkimusasetelma useinkaan vastaa käytännön potilasryhmiä. Lääkärin tulisi perehtyä markkinoinnin ja hoitosuositusten perustana oleviin tutkimustuloksiin. Julkaisuharhalla on merkittävät vaikutukset hoitosuositusten laadintaan. Tutkimustulosten julkaisemattomuus ja pelkästään positiivisten tutkimustulosten julkaiseminen vääristävät tutkimustuloksia ja siten myös hoitosuosituksia ja lääkevalmisteiden markkinointia, jotka perustuvat lääketieteellisten tutkimusten tuloksiin.

Luotettavat hoitosuositukset perustuvat luotettavasti ja kattavasti dokumentoituihin kliinisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin. Tutkimustulosten siirtyminen hoitosuosituksiin on hidasta, mikä saattaa viivästyttää uusien hoitomuotojen käyttöönottoa. Hoitosuositusten aktiivinen päivittäminen ja käyttöönotto on todettu tärkeimmiksi asioiksi suositusten merkittävyyden kannalta.
Avainsanat:
lääkemarkkinointi, lääketieteellinen tutkimus, hoitosuositukset
© Tritonia 2014-2019