Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Perämäki, Mirke

Kankkunen hellittää - Alkoholin, humalan ja krapulan synonymiaa ja metaforia Juha Vuorisen teoksessa Juoppohullun päiväkirja

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia synonyymeja tyyli- ja sävyeroiltaan humalasta, krapulasta ja erilaisista alkoholijuomista löytyy teoksessa Juoppohullun päiväkirja. Tutkimuksen teoreettisena taustana synonymiantutkimuksessa käytän leksikaalista semantiikkaa. Tavoitteena on selvittää myös aineistosta löytyviä metaforisia sanoja ja ilmauksia liittyen humalaan, krapulaan ja eri alkoholijuomiin. Metaforia analysoin John Lakoffin ja Mark Johnsonin kognitiivisen metaforateorian avulla.

Tutkimusaineistona on kirjailija Juha Vuorisen teos, Juoppohullun päiväkirja, vuodelta 2006. Olen kerännyt teoksesta humalan, alkoholin ja krapulan eri synonyymit ja tarkastellut näiden sävy- ja tyylieroja. Tutkimusaiheeni rajautuu juuri näihin kolmeen aihealueeseen siksi, että katson näiden kolmen aihealueen muodostavan loogisen jatkumon. Aineistonkeruu metaforisiin ilmauksiin on ollut ainoastaan laadullista suhteellisen pienen aineiston vuoksi.

Semantiikka tutkii merkitystä, leksikaalinen semantiikka on semantiikan osa-alue ja tutkii nimenomaan sanojen merkitystä. Teoria tutkii, mitä eri merkityksiä sanoilla on, millaisia sanojen merkitysten väliset suhteet ovat ja miten sanojen merkitykset muuttuvat. Kognitiivisen metaforakäsityksen mukaan suurin osa käsitejärjestelmästämme on luonteeltaan metaforista. Koko ajattelutapamme on niin metaforista, että emme edes huomaa kaikki metaforisia ilmauksia, joita puheessamme ja kirjoituksessamme viljelemme.

Tutkimuksen aineisto on sanastoltaan erittäin runsas ja synonyymisia sanoja löytyi kattavasti niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Slangia tutkittavissa sanoissa on huomattavan paljon. Tuloksena on monipuolisen kuva suomen kielen sanaston rikkaudesta. Kielemme rikkaus näkyy myös teoksen metaforisissa ilmauksissa.
Avainsanat:
semantiikka, synonymia, metafora, slangi, alkoholi
© Tritonia 2014-2019