Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Järvelä, Jenni-Elina

“Everybody Hates Hitler”, but “Where Do We Go from Here?” Allusions and Their Translations into Finnish in the Episode Titles of The American Television Series Grey’s Anatomy and Supernatural

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nestori Siponkoski
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Koulutusohjelma:
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
94
Tämä tutkimus perehtyy englanninkielisten televisiosarjojen jaksojen otsikoissa sekä niiden suomenkielisissä käännöksissä esiintyvien alluusioiden eli viittausten funktioihin. Tavoitteena on selvittää, onko alkuperäisissä otsikoissa esiintyvien alluusioiden funktiot onnistuttu välittämään käännöksissä myös suomalaiselle yleisölle. Tutkimusmateriaalina on kaksi yhdysvaltalaista televisiosarjaa, Greyn Anatomia ja Supernatural, yksi kausi molemmista. Greyn Anatomian kaikkien jaksojen otsikot viittaavat musiikkikappaleiden nimiin, ja Supernaturalin otsikot taas useimmiten vaihteleviin, populaarikulttuurista tuttuihin lähteisiin.

Tässä tutkimuksessa otsikoiden pääasiallisen tarkoituksen otaksutaan olevan tiedon välittäminen varsinaisesta tekstistä, ja otsikoissa käytetyt alluusiot pyrkivät täyttämään tämän tarkoituksen viittausten kautta. Koko sarjan läpi jatkuva alluusioiden käyttö voidaan nähdä tarkoituksellisena myös siinä mielessä, että sillä pyritään herättämään yhä suuremman yleisön mielenkiinto. Otsikoiden funktioita on analysoitu Christiane Nordin teorian mukaan, ja otsikoissa esiintyviä alluusioita Ritva Leppihalmeen teorian mukaan.

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä etsittiin otsikoiden alluusioiden kääntämiseen käytettyä strategiaa, ja toisessa pyrittiin selvittämään sekä alkuperäisissä että käännetyissä otsikoissa aktualisoituneet kommunikatiiviset funktiot. Yhtenä tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako käytetty käännösstrategia edellä mainittuun funktioiden aktualisoitumiseen. Materiaalin analyysistä selvisi, että pääpaino on useimmiten ollut informatiivisen funktion välittämisellä käännöksessä, ja alluusion luoma mainonnallinen vaikutus on jäänyt taka-alalle. Tietyin strategioin käännetyt otsikot kuitenkin täyttivät molemmat tarkoitukset. Tutkimustulos innoittaa lisätutkimuksia, sillä laajemman tutkimuksen perusteella olisi mahdollista vetää tarkempia johtopäätöksiä strategioista, joita käyttämällä alkuperäisen otsikon funktiot välittyisivät kohdeyleisölle varmemmin.
Avainsanat:
episode titles, communicative functions, translation strategies, allusions
© Tritonia 2014-2019