Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Juvanoja, Emilia

TYÖELÄMÄN KAKSI ÄÄRIPÄÄTÄ YLI- JA ALITYÖLLISTETYT –Onko työlainsäädännössä tarvetta muutoksille?

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Eija Mäkinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut löytää parannettavaa työlainsäädännössä. Tutkimusmenetelmäni on oikeusdogmaattinen, eli tarkastelen voimassa olevaa oikeutta. Käytän tutkimuksessa jonkin verran sosiaalipoliittista kirjallisuutta, minkä tehtävänä on avata tutkimuksessa lainsäädäntöä syvemmälle. Pro gradu -tutkielmani alussa selvennän lyhyesti teknologian murrosta työelämässä. Tuon esille käsitteen Baumolin tauti selventämään sitä, miksi palvelualat eivät ole pystyneet nostamaan tuottavuuttaan samassa mittakaavassa teollisuusalojen kanssa. Tutkimuksen edetessä tarkastelen työhyvinvointia seuraavista näkökulmista: työturvallisuus, työn kuormittavuus, psykososiaalinen työhyvinvointi ja työuupumus. Tutkimuksessani nostan esille sosiaali- ja terveysalalla ilmenevää pahoinvointia ja työperäistä uupumusta. Tämän jälkeen käsittelen, miten työyhteisön epävakaus ja jatkuvien sijaisten käyttäminen vaikuttavat negatiivisesti työpaikan ”ydin” henkilöstöön. Selvennän työuupumusta -käsitteenä sekä nostan esille sen, ettei työuupumusta varsinaisesti tulkita itsenäiseksi sairaudeksi. Tutkimuksen edetessä käsittelen aliresursointia, ja sitä, miten työaikalakia tulisi huomioida myös tehtäessä muutoksia työpaikoilla.

Tutkimuksen edetessä teen yhteenvetoja käsittelemieni työhyvinvointi - näkökulmien ja epätyypillisten työsuhteiden osalta. Tutkielmassani olen rajoittanut epätyypilliset työsuhteet vuokratyöhön sekä nolla- ja ekstrasopimuksiin. Tutkielmassa sivuan lyhyesti näiden työsuhteiden osalta määräaikaisia työsopimuksia, esimerkiksi ekstratyöntekijöiden osalta. Kun kirjoitan tutkielmassani epätyypillisistä työsuhteista, tarkoitan silloin edellä mainittuja työsuhdemuotoja. Käsittelen nolla- ja ekstrasopimuksia lyhyesti työttömyysturvan osalta. Kerron myös lisätyön tarjoamisen velvoitteesta osa-aikaisille työntekijöille. Omana lukuna käsittelen vuokratyötä. Tutkin voimassa olevaa oikeutta sen osalta, voiko omia työntekijöitä korvata vuokratyöntekijöillä heti tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisien jälkeen.

Tutkielmani aikana esille nousi ongelmia epätyypillisissä työsuhteissa. Tarkastelin tutkimuksessani kansanaloitetta nollasopimuksen kieltämiseksi. Vaikka kansanaloitteessa olikin paljon hyviä näkökulmia, en päätynyt tutkielmassani samaan kantaan kyseisen kansalaisaloitteen kanssa. Tutkimuksen loppupäässä tein konkreettisia lakiehdotuksia, millä keinoilla epätyypillisten työsuhteiden asemaa voitaisiin parantaa tulevaisuudessa.
Avainsanat:
Baumolin tauti, epätyypilliset työsuhteet, psykososiaalinen työhyvinvointi, vuokratyö, nollasopimus ja ekstrasopimukset.
© Tritonia 2014-2019