Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Johansson, Janika

Viestinnän korkeakoulutuksen kvalifikaatiot ja representaatiot Opintopolku-sivustolla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista kuvaa viestinnän alan korkeakoulutuksesta ja työelämästä luodaan Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku.fi-sivuston perusteella sekä tutkia koulutuskuvausten työelämän kvalifikaatioiden vastaavuuksia. Tutkimusaineisto koostuu 20:stä Opintopolun viestinnän alan koulutusohjelmasta. Tarkastelussa ovat koulutusohjelmien uramahdollisuus- ja tavoitekuvaukset, 11 korkeakoulu- ja 9 ammattikorkeakoulukuvausta. Tutkimusmenetelmänä käytetään sisällönanalyysia ja diskurssianalyysia.

Tutkimuksessa tarkastellaan internetiä tiedonhaun kanavana sekä selvitetään työelämän kvalifikaatioita ja osaamistarpeita yleisesti ja erityisesti viestinnän alalla. Kvalifikaatiot nähdään useimmiten työn näkökulmasta vaatimuksina, jotka ovat välttämättömiä työtehtävien hoitamisessa. Kuvauksista etsitään myös representoivia diskursseja, eli kielenkäyttötapoja. Tausta-ajatuksena tutkimuksessa on se, että uramahdollisuuksien ja tavoitteiden kuvaukset tuottavat tietynlaisia representaatioita, jotka rajaavat, muokkaavat, rakentavat ja määrittävät viestinnän alan todellisuutta.

Representaatioiden tarkastelussa erottui kahdeksan diskurssiryhmää, jotka arvottavat ja muovaavat viestinnän alaa ja koulutusta: työelämän, laaja-alaisuuden, kriittisyyden, muutosmyönteisyyden, asiantuntijuuden, arvostuksen ja yrittäjyyden diskurssit. Nämä diskurssit luovat kuvaa laaja-alaisesta, kansainvälisestä ja työelämään suuntautuneesta viestinnän alasta.

Johtopäätöksenä analyyseista voi todeta, että Opintopolku ja siihen sisältyvät koulutuskuvaukset tarjoavat hakijoille tiedonhaullisesti kattavan, joskin hieman epäloogisen, tiedonhakupalvelun. Opintopolun uramahdollisuus- ja tavoitekuvaukset ovat koulutustasojen perinteitä kunnioittavia, lievästi markkinointihenkisiä ja työelämätietoisia.
Avainsanat:
viestinnän ala, internet, kvalifikaatio, representaatio, diskurssi
© Tritonia 2014-2019