Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mäkisalo, Jussi

Hyvä hallinto yksityisessä lastensuojelussa. Tarkastelussa rajoituspäätökset

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kirsi Lehto
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
120
Pyrkimys keventää julkista hallintoa on lisännyt yksityistä palveluntuotantoa Suomessa. Tämä palvelurakennemuutos on tapahtunut myös lastensuojelun sijaishuollossa, johon on muodostunut verkosto, jossa julkinen sektori hankkii palveluita yksityisesti palveluita tuottavilta toimijoilta. Lastensuojelun sijaishuollon rajoittaminen on perusoikeuksien rajoittamista, joka on julkisen vallan käyttöä. Julkisen vallankäytön luovuttamisella yksityisille palveluntuottajille ei ole laillisia esteitä. Kuitenkin on huolehdittava siitä, että julkinen vallankäyttö on asiallisesti perusteltu ja yksilön perusoikeudet, oikeusturva ja muut hyvän hallinnon vaatimukset huomioidaan. Lastensuojelun rajoittamisesta on säädetty perustuslain vaatimusten mukaisesti lain tasoisella normilla, joka on edellytys julkisen vallan siirtämiselle yksityiselle toimijalle.

Tutkimuksella oli tarkoitus selvittää, kuinka vaatimukset hyvästä hallinnosta toteutuu yksityisissä lastensuojelulaitoksissa. Tarkemmin kuinka yksityisen lastensuojelulaitoksessa tehtävässä rajoituspäätöksenteossa otetaan huomioon ne arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat perusoikeuksien rajoittamista. Tutkimuskohteina oli yksityiset lastensuojelulaitokset, joihin oli sijoitettuna huostaan otettuja lapsia tai nuoria, joihin lastensuojelun rajoituksia pystyi kohdentamaan. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla lastensuojelulaitosten johtajia, jotka valvontaviranomainen oli hyväksynyt myöntämässään laitosluvassa toiminnasta vastaavaksi. Haastatteluja tehtiin 12 yksikönjohtajalle puolistrukturoidulla haastattelulla. Tämän jälkeen haastateltaville esitettiin teoriaan pohjautuvia tarkkoja monivalintakysymyksiä, jotka avattiin sisällöllisesti haastattelun avulla.

Yksityisellä sektorilla toimivien lastensuojelulaitosten johtajat toimivat hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, vaikka eivät aina tunnistaneet viitekehystä jossa toimivat. Yksikönjohtajien fokus oli asiakkaan eli lapsen tai nuoren turvaamisessa. Osin turvaamisvelvoitteesta johtuen ja toisaalta lastensuojelun kasvatuksellisen luonteen vuoksi yksikönjohtajat kokivat ristiriitoja suhteessa rajoittamiseen. Kokemistaan ristiriidoista huolimatta yksikönjohtajat ovat keskeisessä asemassa puolustaessaan yksilönvapautta ja hyvän hallinnon periaatteita ja tapoja myös yksityisellä sektorilla. Tämä tapahtuu tekemällä rajoittaminen periaatteellisesti hyvällä tasolla, huolehtimalla henkilökunnan osaamisesta ja tietoisuudesta rajoittamiseen liittyen sekä puolustamalla asiakkaan oikeuksia tilanteissa joissa asiakkaan perusoikeudet ovat vaarantumassa.
Avainsanat:
Hyvä hallinto, rajoitukset, lastensuojelu, perusoikeudet, periaatteet, arvot
© Tritonia 2014-2019