Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2004

Toikko, Mika

Käyttöpääoman sitoutuminen, case Koskisen Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Sähkötekniikan ja tuotantotalouden laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Sivumäärä:
83
Tutkielma on luonteeltaan case-tutkimus, jonka tavoitteena on ollut selvittää mihin käyttöpääoma Koskisen Oy:ssä sitoutuu ja miksi käyttöpääoman tarve on kasvanut. Tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 2000 ja 2003 kesäkuun välistä aikaa. Tutkimuksen teoreettinen osuus perustuu kirjallisuuteen ja artikkeleihin.

Työn empiirisessä osassa käsitellään yrityksen raporteista tehtyjä kuvioita, joista selviää mihin Koskisen Oy:n lastulevyteollisuuden käyttöpääoma sitoutuu. Empiirinen aineisto koottiin yrityksen myynti- ja ostoreskontran tietokannoista, tuotannon ja johdon raporteista. Tutkimuksessa käytettiin haastatteluja raporttien ymmärtämiseksi, haastattelut tehtiin teemahaastatteluina. Tutkimuksen tavoitteena oli myös esittää parannusehdotuksia tutkimuksen tulosten, artikkelien ja haastattelujen perusteella.

Tutkimuksessa havaittiin Koskisen Oy:n lastulevyteollisuuden sitoneen vähemmän käyttöpääomaa suhteessa liikevaihtoon kuin aikaisemmin. Käyttöpääomatarpeen kasvu on siis tapahtunut muissa yksiköissä.
Avainsanat:
Käyttöpääoma, myyntisaamiset, ostovelat, vaihto-omaisuus
© Tritonia 2014-2019