Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Kemppainen, Anne-Mari

“I’m impressed. You are a prodigy, a doodle prodigy.” Subtitling Compliments into Finnish in the Feature Film The Holiday

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nestori Siponkoski
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
72
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan englanninkielisessä elokuvadialogissa esiintyviä kohteliaisuuksia ja niiden käännöksiä suomenkielisessä tekstityksessä vuonna 2006 ilmestyneessä romanttisessa komediassa The Holiday.

Tutkielman tavoitteena oli yhtäältä selvittää edustavatko elokuvan kohteliaisuudet luonnollista kielenkäyttöä ja toisaalta miten kohteliaisuudet on käännetty kohdekielelle. Tavoitteena oli myös arvioida voidaanko käännösprosessista mahdollisesti aiheutuvilla muutoksilla havaita olevan vaikutusta siihen säilyykö kohteliaisuuden antajan intentio samanlaisena kuin alkuperäisversiossa. Lähdekielen kohteliaisuuksista tutkittiin lauserakennetta, adjektiiveja, kohteliaisuuksien aihetta sekä kohteliaisuuksien jakautumista sukupuolten kesken. Tuloksia verrattiin luonnollista kielenkäyttöä koskevien tutkimusten tuloksiin. Kohdekielen kohteliaisuuksien osalta tarkasteltiin lauserakennetta, adjektiiveja ja kohteliaisuuksien aihetta, joita verrattiin lähtökielen kohteliaisuuksiin. Tutkimusmateriaali koostui 61 lähtökielen kohteliaisuudesta ja niiden käännöksistä. Koska tutkimuksen kohteena oli audiovisuaalista tekstiä edustava elokuva, multimodaalisessa analyysissä otettiin huomioon elokuvan dialogin ja suomenkielisten tekstitysten lisäksi myös kuva sekä muu ei-kielellinen kommunikaatio.

Materiaalin analyysi osoitti, että elokuvassa esiintyvät kohteliaisuudet eivät kokonaisuudessaan edusta luonnollista kielenkäyttöä, vaikka yhtäläisyyksiäkin löytyi. Lähtö- ja kohdekielen välisiä muutoksia havaittiin lauserakenteissa ja adjektiivien käytössä. Suurin osa (77 %) kohteliaisuuksista oli käännetty säilyttävää strategiaa hyödyntäen, joten voidaan olettaa, että kohdeyleisölle tarkoitetun version välittämä kuva elokuvan hahmoista ja heidän keskinäisistä suhteistaan vastaa melko läheisesti lähtökielistä versiota. Käännösprosessissa käytetyt strategiat sekä kohteliaisuuksien lähtö- ja kohdekielten väliset muutokset voivat tilanteesta riippuen selittyä audiovisuaalisen kääntämisen rajoitteilla ja konventioilla, kääntäjän henkilökohtaisilla valinnoilla sekä lähtö- ja kohdekulttuurien ja -kielten välisillä eroavaisuuksilla.
Avainsanat:
compliment, subtitling, multimodality, translation strategy, film language
© Tritonia 2014-2019