Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Kortman, Veera

Translation Quality Through Error Analysis - Translation Quality Assessment of the Finnish Translations of Four English Environmental Articles in the EU

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anu Heino
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
62
Tämän tutkielman kohteena on neljän englanninkielisen EU-artikkelin suomenkieliset käännökset, joiden laatua tutkitaan Julian Housen käännöksen laadun arvioimismenetelmällä. Tutkielman aineiston artikkelit ovat peräisin Euroopan Komission internetsivustolta, ja ne ovat aiheiltaan ympäristökeskeisiä, ja sisällöltään informatiivisia. Artikkeleiden käännöksille on annettu otsikot "Eläinten hyvinvointi", "Tulvat", "Kaupunkitutkimus" sekä "Meritieteet". Tutkielma tähtää erittelemään käännöksistä löytyvät virheet sekä näiden pohjalta arvioimaan käännösten laatua.

Käännösten laadun arviointi Julian Housen menetelmän mukaan toteutetaan etsimällä mahdollisia virheitä kohdetekstistä vertaamalla kohdetekstiä sen lähtötekstiin, jolloin ensimmäisenä luodaan molemmista teksteistä tekstiprofiilit, jonka jälkeen kohdetekstin virheitä haetaan seuraavien piirteiden perusteella: 1) Väärä käännös (alkuperäinen tarkoitus on muuttunut), 2) Ei käännetty (joitakin lähtötekstin sanoja tai ilmauksia ei ole käännetty johtuen huolimattomuudesta, tai siitä, ettei sopivaa käännöstä ole löydetty), 3) Puutteellinen käännös (ei täysin lähtötekstiä vastaava, mutta alkuperäisen merkityksen muuntuma ei ole erityisen vakava), 4) Luova käännös (vapaasti käännetty sana tai ilmaus, jossa kääntäjä on lisännyt tarpeettomia sanoja), 5) Kohdekielen säännöistä poikkeaminen (kohdekielen kieliopin normien noudattamatta jättäminen).

Hypoteesi koskien tutkimusta oli kaksiosainen. Oletuksena oli, että suurin osa virheistä olisi vääriä käännöksiä. Tämä osoittautui vääräksi, sillä eniten virheitä aiheutui kohdekielen säännöistä poikkeamisen takia. Hypoteesin toinen osa oli, että teksteissä esiintyisi vain vähän virheitä, koska artikkelit ovat tuotettu korkeatasoisen käännösyksikössä Euroopan Komissiossa. Tämä piti osittain paikkansa, sillä esimerkiksi artikkeli "Meritieteet" sisälsi vain kolme virhettä. Kuitenkin kolme muuta artikkelia sisälsivät kuusi tai useampia virheitä, eli näiden käännösten laatu olisi voinut olla parannettavissa.
Avainsanat:
EU-translation, Institutional translation, Quality Assessment
© Tritonia 2014-2019