Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Sippola, Heidi

Argumentointikeinot aikuisten S2-kirjoitelmissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Tässä tutkielmassa tarkastellaan aikuisten S2-oppijoiden argumentointikeinoja ja sitä, miten ne sijoittuvat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolle. Tutkielmassa sel¬vitetään S2-oppijoiden käyttämiä rakenteellisia argumentointikeinoja, sillä kielen on tarkoitus aina viestiä jotain useimmiten vaikuttamalla tai vakuuttamalla lukija. Teo¬riataustana toimii funktionaalinen kielitaitokäsitys sekä argumentointiteoria.

Aineisto koostuu 36:sta S2-oppijan kirjoittamasta tekstistä. Tekstit on kerätty 4.1.−9.6.2016 järjestetyn koulutuksen aikana tehdyistä kirjoitelmista, joiden aiheet oli-vat hyvin erilaisia, jotta opiskelijoille tulisi tarvetta argumentoida eri aiheista ja eri tavoin. Kirjoitelmista poimitut argumentointikeinot on luokiteltu sisällöllisesti peruste¬lui¬den, vasta-argumentoinnin tai kyseenalaistamisen keinoihin.

Opiskelijoiden lähtötasot koulutuksen alkaessa vaihtelivat A2.1–B1.2 välillä. Maahan-muuttajan kielitaitoprofiili voi olla erilaisista syistä johtuen hyvinkin epätasainen, eivätkä kielitaitotasot ole aina selkeitä vaan oppijalla voi esiintyä myös toisten tasojen piirteitä.

Kirjoitelmissa argumentointi yleistyy kielitaidon kohotessa ja jos sitä tietoisesti opete-taan. Yleisempää se on B-tasolla, mikä on johdonmukaista Eurooppalaisen viitekehyk-sen kanssa. Argumentoidessaan vastaan oppijalla pitää olla hallussaan enemmän sanas¬toa ja rakenteita kuin myötäillessään asiaa.

Aikuisten kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmassa painotetaan suullisen kielitai-don olevan ensisijaista. Kuitenkin erilaiset tekstit, niihin tutustuminen ja analysoiminen yleiskielellä kirjoitettuna nostavat esiin kielen piirteitä tai sen tapoja ilmaista asioita. Argumentointitaidot ovat jokaiselle tärkeitä ja niitä tulisi harjoitella jo alemmilla kieli¬taidon tasoilla kuin B-tasolla.
Avainsanat:
S2, suomi toisena kielenä, argumentointi, Eurooppalainen viitekehys
© Tritonia 2014-2019