Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Hinkkanen, Oskari

Vapaaehtoisen tilintarkastuksen ja ulkoisen rahoituksen korrelaatio suomalaisissa pienyrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
67
Vuoden 2007 lakimuutos tilintarkastuslaissa mahdollisti pienten kirjanpitovelvollisten yritysten vapautumisen lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Tilintarkastuksen suoritta-misesta on kuitenkin aikaisempien tutkimusten mukaan taloudellisia ja ei-taloudellisia hyötyjä yritykselle. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittää miten vapaaehtoisen tilin-tarkastajan valinta vaikuttaa yrityksen taloudellisiin seikkoihin. Tutkimuksessa pyri-tään selvittää onko vapaaehtoisella tilintarkastuksella vaikutusta yrityksen rahoitusku-luihin. Tutkimuksessa selvitetään myös ulkoisen rahoituksen ja velan määrän vaiku-tusta suorittaa vapaaehtoinen tilintarkastus.

Tutkimuksessa vertaillaan vapaaehtoisen tilintarkastuksen suorittaneita ja ei-suorittaneita yrityksiä. Tällä pyritään selvittämään mitä hyötyjä yritykselle syntyy va-paaehtoisen tilintarkastuksen suorittamisesta. Aikaisempien tutkimusten mukaan va-paaehtoinen tilintarkastus alentaa yrityksen korkokuluja ja lainanantajan valvontakus-tannukset ovat matalammat, mikä johtaa rahoituskulujen pienentymiseen. Yritys suo-rittaa todennäköisemmin tilintarkastuksen, jos yritys on velkainen ja ulkoista rahoitus-ta on yrityksen taseessa.

Tutkielman tulokset ovat osittain ristiriitaisia aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Vapaaehtoisen tilintarkastuksen suorittaneet yritykset maksavat enemmän korkokulu-ja kuin tilintarkastamattomat. Tämän tutkimuksen mukaan velattomat pienyrityksen suorittaisivat useamman vapaaehtoisen tilintarkastuksen kuin velalliset. Vapaaehtoi-nen tilintarkastus näyttäisi edesauttavan yrityksen kuitenkin saamaan lainaa rahoitus-laitoksilta ja myös kasvattaa todennäköisyyttä, että tilintarkastuksen suorittamisen jälkeen hankitaan seuraavalla tilikaudella vierasta pääomaa.
Avainsanat:
Vapaaehtoinen tilintarkastus, rahoituskulut, vieras pääoma
© Tritonia 2014-2019