Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mäntymaa, Tiina

Tilintarkastajan arvio toiminnan jatkuvuudesta ja siihen vaikuttavat tekijät

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Tilintarkastajien kyky arvioida yhtiöiden toiminnan jatkuvuutta on viime aikoina ollut esillä kansainvälisessä keskustelussa, sillä tilintarkastajat ovat epäonnistuneet toiminnan jatkuvuutta koskevassa raportoinnissa. Raportointivirheet ovat herättäneet kritiikkiä viranomaisten keskuudessa, mikä on johtanut epäilyksiin tilintarkastajan pätevyydestä ja roolista. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella tilintarkastajaan sekä tilitarkastaja-asiakassuhteeseen viittaavia tekijöitä, jotka saattavat selittää tilintarkastajien heikkoa raportointitarkkuutta. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat tilintarkastajan pätevyyden, tilintarkastusyhteisön koon sekä toimeksiantosuhteen pituuden vaikutusten arviointi.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tilintarkastajien pätevyys toiminnan jatkuvuuden arviointiin ei ole riittävää, sillä tilintarkastajat joutuvat suhteellisen harvoin työskentelemään taloudellisissa vaikeuksissa olevien yhtiöiden kanssa. Toisaalta tilintarkastusyhteisön koolla voi olla oma merkityksensä, sillä pienemmät tilintarkastusyhteisöt saattavat olla riippuvaisempia yksittäisistä tilintarkastusasiakkaista. Pienemmillä tilintarkastusyhteisöillä saattaa olla myös vähemmän kollektiivista henkistä pääomaa, mikä heikentää laadukkaan tilintarkastuksen suorittamista. Edellisten lisäksi toimeksiantosuhteen pituus saattaa heikentää tilintarkastajan riippumattomuuden läheisyyden uhan tai tilintarkastuksen alihinnoittelun johdosta.

Empiirisessä tutkimuksessa tarkasteltiin jokaisen tekijän yksittäisiä vaikutuksia ja lopuksi tekijöiden yhteisvaikutusta logistisen regressioanalyysin avulla. Tutkimustulokset Khiin neliö -testistä osoittivat merkittävän negatiivisen vaikutuksen tilintarkastusyhteisön koon ja toiminnan jatkuvuus -raportoinnin välille. Tämä vaikutus ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä silloin, kun siitä eliminoitiin muiden tekijöiden vaikutus logistisen regressioanalyysin yhteydessä. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että toiminnan jatkuvuuden arviointi on yhtä laadukasta riippumatta tilintarkastajan tutkintotasosta, tilintarkastusyhteisön koosta sekä toimeksiantosuhteen pituudesta.
Avainsanat:
toiminnan jatkuvuus, tilintarkastajan pätevyys, tilintarkastusyhteisön koko, toimeksiantosuhteen pituus
© Tritonia 2014-2019