Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Olin, Paula

Henkilöstöresurssien johtaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
On sanottu, että organisaation tärkein voimavara kävelee ulos ovesta joka päivä (Allen & Wright 2007: 88). Tämä voimavara on kaikki ne ihmiset, jotka tekevät organisaation, aina alaisista johtajiin. Henkilöstöresurssien johtaminen on läsnä jokaisessa organisaatiossa, jokaisena päivänä ja sen vaikutus yltää myös jokaisen työntekijän vapaa-aikaan. Sen motiivina toimivat niin ekonomiset kuin sosiaalipoliittiset näkökulmat kustannustehokkuudesta hyvinvointiin. Henkilöstöresurssien johtamisen tematiikka on laaja, mutta kaikki teoria kohdistuu lopulta henkilöstön ja organisaation hyvinvointiin.

Työkalut kuuluvat jokaiseen johtamistyyliin. Niitä keksitään koko ajan lisää, koska maailman muuttuessa myös ihmiset ja ympäristö muuttuvat. Innovatiivisuus nousee tärkeänä tekijänä tietoisuuteen, sillä ilman uutta, organisaatio ei voi säilyttää elinvoimaisuuttaan kaaoksen keskellä. Vaikka kaaos on läsnä niin arjessa kuin muutoksessa, sen sisällä löytyy paikka järjestykselle. Teoriassa esitettyjä työkaluja voidaan tarkastella johtajan tai henkilöstön näkökulmasta. Ne sisältävät ihmisen motivaation ja asenteiden lisäksi osaamisen ja mahdollisuuden kokonaisuuden. Työkaluja tulee ymmärtää ja osata käyttää oikein, sillä väärin käytettynä henkilöstöresurssien johtamisella voidaan saada aikaan laaduttomia tuloksia ja pahoinvointia.

Tämä on tutkimus henkilöstöresurssien johtamisesta ja sen työkaluista. Tutkimuksen avulla pyritään löytämään tarvittavaa järjestystä organisaation toiminnassa. Teoria lisää tietämystä tutkimuksista ja empiria tuo lisää tietoa ja kehittämistarpeita yksittäisessä organisaatiossa. Tutkimusmenetelmänä toimii World Café -menetelmä, jonka avulla työkalujen käyttäminen ja kehittäminen Vaasan kaupungin Koti- ja laitoshoidossa konkretisoituu keskustelujen kautta. Keskustelu pienryhmissä tuo esille uusia moniammatillisia näkökulmia ja lisää tietämystä, jonka kautta toimintaa on helpompi kehittää kohti tehokkaampaa henkilöstöresurssien johtamista.

Tutkimusaineistoa analysoidaan teorian perusteella. Keskusteluissa esille tulleet ideat tarkastellaan perusteellisesti ja kytketään yksitellen tutkimuksen teoria osuuteen. Analyysissä mietitään mahdollisia ratkaisumahdollisuuksia ja esitetään toimenpide-ehdotuksia tutkimuskohde organisaatiolle. Tutkimustulokset esitetään luvussa kuusi (6), jossa analyysin tuloksina esitetään kuvaus sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden keskustelun tuloksia tämän hetken henkilöstöresurssien työkaluista ja niistä alueista, joita toivotaan kehitettävän.

Tutkimustulosten valossa voidaan todeta, että Vaasan kaupungin Koti- ja laitoshoidon henkilöstöresurssien johtamisen työkaluja voidaan kehittää ja viedä eteenpäin uusin metodein ja vanhoja käytäntöjä muokkaamalla. Keskusteluissa henkilöstöresurssien johtamisen työkaluja tarkasteltiin kokonaisuutena, ottaen huomioon niin organisaation kuin henkilöstön hyvinvointi. Keskustelun tulosten toteuttamisen kannalta tärkeää on vastineen saanti, jotta osallistujat saavat tiedon siitä, miten keskustelun tuloksia hyödynnetään käytännössä. Tällainen vastine tutkimustuloksista on tulossa Koti- ja laitoshoidon johtajalta. Mainittakoon myös, että palautteen perusteella World Café -menetelmä todettiin mieluiseksi ja hyväksi tavaksi kehittää toimintaa.
Avainsanat:
Henkilöstöresurssien johtaminen, Hyvinvointi, World Café
© Tritonia 2014-2019