Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Still, Anna

Climbing the Social Ladder. Social Class and Mobility in Downton Abbey

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Mäntymäki
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Koulutusohjelma:
Comparative Cultural Studies -maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
65
Syftet med denna avhandling är att undersöka de rådande sociala förhållandena i de brittiska samhällsklasserna vid sekelskiftet 1900 samt den sociala rörligheten mellan de olika samhällsklasserna. Denna avhandling redogör för de sociala förhållandena genom en empirisk undersökning av det populära televisionsprogrammet Downton Abbey. Genom att studera ett antal nyckelpersoner i TV-serien kartläggs deras rörlighet under serien. Undersökningsobjekten är earlens mellersta dotter Edith Crawley, chauffören Tom Branson samt husan Ethel Parks.

Materialet för denna avhandling är det brittiska televisionsprogrammet Downton Abbey (2010– 2015) av Julian Fellowes. Serien består av sex säsonger och följer den aristokratiska familjen Crawley samt deras tjänstefolk i början av 1900-talet på det fiktiva godset Downton Abbey i Yorkshire, England.

Social rörlighet innebär individers eller familjers förflyttning mellan sociala skikt i samhället och kan innebära vertikal rörlighet eller horisontell rörlighet. Vertikal rörlighet uppfattas som byte av samhällsklass och kan ytterligare delas i stigande eller fallande vertikal rörlighet. Horisontell rörlighet kan innebära t.ex. ett yrkesbyte inom den egna samhällsklassen och kan medföra en förändring i personens sociala status men inte i de sociala relationerna.

Edith Crawleys sociala rörlighet är ett resultat av vidgningen av klasserna efter första världskriget. Hon upplever både horisontell rörelse inom sin klass samt stigande social rörlighet. Tom Branson upplever stigande vertikal rörlighet då han gifter sig med earlens tredje dotter, Sybil Crawley. Ethel Parks är en före detta husa av Downton Abbey som är den mest tydliga exemplet på fallande social rörlighet.
Avainsanat:
social class, social mobility, Downton Abbey
© Tritonia 2014-2019