Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Keski-Heikkilä, Päivi

Pitkittyneen taantuman vaikutus mukautettuihin tilintarkastuskertomuksiin Suomessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Laitinen Teija
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Tutkielman taustalla on keskustelu tilintarkastajien antamista vakiomuotoisista tilintarkastuskertomuksista pian konkurssiin meneville yrityksille. Tilintarkastajien kohtaama välistä kovakin julkinen arvostelu herättää kysymyksiä, miksi tilintarkastajat mukauttavat tilintarkastuskertomuksia liian harvoin ja mitkä tekijät vaikuttavat tilintarkastajien päätöksentekoon toiminnan jatkuvuus -pohdinnoissa. Tähän tutkielmaan on kerätty tutkimuksia, jotka käsittelevät ympäristötekijöiden, tunnuslukujen, yrityksen taloudellisen paineen ja eräiden asiakassuhteen tekijöiden vaikutuksia tilintarkastajan päätöksentekoon. Tilintarkastuskertomuksen mukauttamista käsitellään erityisesti toiminnan jatkuvuuden perusteella. Tutkielmassa on esitelty myös tutkimustuloksia tilintarkastuskertomuksen tarkkuudesta konkurssin ennakoimisessa.
Tutkielmassa on käyty läpi tilintarkastuskertomuksen muodot eli vakiomuotoinen ja mukautettu tilintarkastuskertomus. Lisäksi esitellään tilanteet, missä erilaisia muotoja joudutaan käyttämään. Tutkimuksia on kerätty 1980-luvulta lähtien tähän päivään eri maista ja maanosista. Näiden pohjalta on laadittu hypoteesit osaltaan ympäristötekijöitä ja osaltaan asiakassuhteen tekijöitä huomioiden.
Tutkimusmenetelmänä käytettiin regressioanalyysia ja khiin neliötestiä. Aineisto hankittiin Voitto+ ja Orbis -tietokannoista vuosilta 2010–2015. Ensimmäisessä ja toisessa hypoteeseissa tutkittiin, oliko mukautettujen tilintarkastuskertomusten määrä lisääntynyt taantumassa. Otoksina olivat kaikki yritykset ja pienet yritykset. Kolmannessa hypoteesissa selvitettiin, oliko konkurssiin menneille yrityksille annettu enemmän mukautettuja tilintarkastuksia taantuman pitkittyessä.
Tässä tutkielmassa ei löytynyt tilastollista merkitsevyyttä sille, että tilintarkastajat olisivat mukauttaneet tilintarkastuskertomuksia taantumassa enemmän. Havaittiin, että yrityksen pieni koko vaikutti mukautetun tilintarkastuksen saamiseen. Konkurssiin menneet yritykset olivat saaneet taantuman pitkittyessä enemmän mukautettuja tilintarkastuskertomuksia, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi.
Avainsanat:
mukautettu tilintarkastuskertomus, toiminnan jatkuvuus, konkurssin ennustaminen, taantuma
© Tritonia 2014-2019