Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2017

Limingoja, Tarja

Henkilöstöresurssien hallinta moniprojektiympäristössä - Oulun ammattikorkeakoulu Oy, vaatimukset järjestelmälle

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Ammattikorkeakoulujen toisena perustehtävänä, korkeakouluopetuksen lisäksi, on toteuttaa soveltavaa tutkimusta. Tutkimustehtävä toteutuu pääasiassa tutkimus- ja kehitysprojekteina. Onnistunut projektitoiminta vaatii onnistuakseen asintuntevaa projektinhallintaa. Projektinhallinnan eräänä tärkeänä osa-alueena on henkilöstöresurssien hallinta. Moniprojektiympäristössä on henkilöstöresurssien hallinta vaativa tehtävä, sen tekeminen tarvitsee usein avukseen tietojärjestelmää, että suuri tietomäärä saadaan pysymään paremmin hallinnassa ja näin vähennetään inhimillisen virheen mahdollisuutta sekä säästetään työaikaa.

Tutkielman tavoitteena oli selvittää mitä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia täytyy olla Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) tutkimusprojektien henkilöstöresurssien hallintaan hankittavalla ohjelmistolla, että se täyttää henkilöstöresursseista vastaavien henkilöiden tarpeet sekä helpottaa projektinhallintatyötä. Tavoitteena oli laatia saadun tiedon perusteella Oamkin tietotuotanto-osaston käyttöön dokumentaatio henkilöstöresurssien seurantaan toteutettavan järjestelmän vaatimuksista.

Tutkimusmenetelmänä oli suunnittelutieteellinen tutkimus. Tutkimus aloitettiin tutustumalla projektitoimintaa, projektinhallintaa ja tietojärjestelmän suunnittelua käsittelevään kirjallisuuteen ja rakennettiin tutkimustyötä tukevaa tietämystä. Suunniteltavan ohjelmiston ominaisuudet ja toiminnallisuudet etsittiin vaatimusmäärittelyn avulla. Aineistonhankintakeinona olivat teemahaastattelut, jossa haastateltiin Oamkissa projektien henkilöstöhallinnoinnista vastuussa olevia henkilöitä.

Vaatimusmäärittelyprosessin tuloksena saatiin aikaan kirjallinen vaatimusmäärittelydokumentaatio. Dokumentaatiossa esiteltiin ja kuvailtiin järjestelmän keskeisiä vaatimuksia kuten toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset sekä reunaehdot. Dokumentaatio luovutettiin Oamkin tietotuotanto-osaston käyttöön, joka on vastuussa järjestelmän toteuttamisesta.
Avainsanat:
Projektinhallinta, projektitoiminta, henkilöstöresurssit, vaatimusmäärittely
© Tritonia 2014-2019