Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Hietanen-Kyntäjä, Päivi

Sexti'nie gånger tie, det rimmar!

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christer Laurén
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Kieliä ja matematiikkaa on perinteisesti opetettu eri oppitunneilla. Kielikylpyopetuksen myötä on kuitenkin raja aineen- ja kielenopetuksen välillä alkanut hämärtyä. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten kielen ja matematiikan oppiminen vaikuttavat toisiinsa.

Tutkielmani aineisto koostuu pääasiallisesti havainnoista matematiikan tunneilla neljännellä kielikylpyluokalla. Osa matematiikan opetustilanteista on nauhoitettu äänikasetille kielen tarkempaa analysointia varten. Lisäksi haastateltiin kahta kielikylpyopettajaa heidän kokemuksiensa pohjalta.

Koska tutkimukseni koskee matematiikan opetusta vieraalla kielellä, on tärkeimpänä tutkimukseni kohteena oppilaiden ja opettajan kielenkäyttö eri tilanteissa. Oletan, että oppilaat käyttävät kielikylpykieltä enemmän kommunikoidessaan opettajan kanssa kuin keskenään.

Avain tehokkaaseen matematiikan opetukseen kielikylvyssä on kieli. Kielitaitojen kehitys puolestaan edellyttää, että kieltä käytetään aktiivisesti. Tutkimukseni osoittaa, että oppilaiden kielikylpykielen käyttö riippuu, paitsi opetusmenetelmistä, myös paljolti opettajan asettamista vaatimuksista. Opettajan vaatiessa oppilaat käyttivät kielikylpykieltä ja kehittivät näin matematiikan taitojensa ohella myös kielitaitojaan. Vaikka matematiikan oppiminen ei ole suoraa seurausta kielen oppimisesta tai päinvastoin, vaikuttavat ne kielikylvyssä näin toisiinsa.
Avainsanat:
språkbad, språkanvändning, andraspråksinlärning, svenska språket, matematikinlärning, matematikundervisning
© Tritonia 2014-2019