Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Suojanen, Sami

Pitkien maksuaikojen vaikutus pk-yritysten kannattavuuteen, kasvuun ja velkaantuneisuuteen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Professori Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten myyntisaamisten kiertoajat nousivat julkiseen keskusteluun vuonna 2013. Pk-yritysten etujärjestön Suomen Yrittäjät ry:n mukaan suuret yritykset maksoivat laskujaan pk-yrityksille hitaasti.

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia pitkien maksuaikojen, kannattavuuden, kasvun ja velkaantuneisuuden välistä yhteyttä tilinpäätöstietojen kautta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä pk-yritysten myyntisaatavien kiertoajoille on tapahtunut ja miten mahdollinen muutos vaikuttaa yritysten taloudelliseen kehitykseen.

Tutkimusaineisto on kerätty Orbis Europe -tietokannasta. Tutkimusaineisto käsittää vuodet 2011–2015. Otoskoko on 198 aktiivista osakeyhtiötä neljältä toimialalta. Pitkien maksuaikojen mittarina käytettiin myyntisaatavien kiertonopeutta, kannattavuuden mittarina sijoitetun pääoman tuottoa (ROA), kasvun mittarina liikevaihdon muutosta ja velkaantuneisuuden mittarina kokonaisvelkojen suhdetta taseen loppusummaan. Tutkimusmenetelmänä käytettiin lineaarista regressioanalyysiä. Aineistoa testattiin Kolmogorov-Smirnovin testin avulla ja muuttujien korrelaatiota tutkittiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella.

Tutkimustulokset osoittavat, että pk-yritysten myyntisaamisten kiertoaika piteni 5 vuorokautta 38 vuorokauteen vuonna 2015. Se oli miltei sama tarkastelujakson alussa vuonna 2011, mutta lyheni vuosina 2012–2014. Myyntisaamisten kiertoajan hidastumisella ei havaittu olevan vaikutusta pk-yritysten kannattavuuteen, kasvuun tai velkaantuneisuuteen.
Avainsanat:
Maksuaika, myyntisaatava, kannattavuus, kasvu, velkaantuneisuus
© Tritonia 2014-2019