Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Nordbäck, Tony

Papin velvollisuudet: Velvollisuus vihkiä samaa sukupuolta olevat avioliittoon?

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Eija Mäkinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
83
Vuonna 1986 kirkko hyväksyi paljon huomiota saaneen ja kirkkoa jakaneen naispappeuden. Nyt 30 vuotta myöhemmin on kirkko samanlaisen huomiota herättävän ja paljon kansaa jakavan kysymyk-sen ääressä. Kansalaisaloite (2013:192) sukupuolineutraalista avioliitosta muutti avioliittolain ensim-mäisen pykälän siten, että laki sallii avioliiton myös samaa sukupuolta oleville pareille. Avioliittolain 14 § antaa kirkolle oikeuden vihkiä avioliittoon. Kirkollisen vihkimyksen toimittaminen kuuluu papin vel-vollisuuksiin. Hämmennystä on aiheuttanut se, koskeeko avioliittolain muutos myös kirkkoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko evankelis-luterilaisen kirkon pappi velvollinen vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon sekä mitä mahdollisia seuraamuksia seuraa papille, joka toimii vastoin kirkon avioliittonäkemystä. Lisäksi tutkimuksessa paneudutaan kysymyksiin, jotka kos-kevat papin oikeutta vihkiä ja oikeutta kieltäytyä vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja avioliit-toon. Tutkimus on oikeusdogmaattinen. Lähdeaineisto koostuu pääasiassa oikeuskirjallisuudesta, lain-valmisteluasiakirjoista ja oikeustapauksista.

Tutkimuksessa selvisi, että virkasuhteessa oleva pappi on velvollinen noudattamaan nykyistä kirkon avioliittonäkemystä. Pappi ei voi vedota seurauksitta sen enempää perus- ja ihmisoikeuksiin tai kirkon tunnustukseen, oikeuttaakseen poikkeamista kirkon näkemyksestä. Tuomiokapituleilla on oikeus kirk-kolain mukaisesti rangaista sellaista pappia, joka ei noudata kirkon näkemystä. Tuomiokapituli voi seu-raamuksena esimerkiksi irtisanoa virkasuhteessa olevan papin tai jopa erottaa hänet pappisvirasta.
Avainsanat:
papin velvollisuudet, kirkon tunnustus, sukupuolineutraali avioliittolaki, papinvirka, pappisvirka, perusoikeudet
© Tritonia 2014-2019