Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kytöharju, Jyri

Turvallisuusalan ammattilaisten osaaminen ja kehittyminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
128
Tutkielmassa tarkastellaan turvallisuusalan tehtävissä vaadittavaa osaamista ja sen kehittymistä. Myös turvallisuusalalla työskentelevien persoonaan liittyviä ominaisuuksia kartoitetaan tutkielmassa. Tutkielman tavoitteena on kuvata turvallisuusalan ammattilaisten kompetenssit ja kuvata tehokkaita keinoja niiden kehittämiseen. Tutkielmassa on haastateltu case-yrityksen henkilöstöä kahdesta ammattiryhmästä – järjestyksenvalvojat ja vartijat.
Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa määritetään ero kompetenssien ja kvalifikaatioiden merkitysten välillä kirjallisuuden avulla. Tämän jälkeen kirjallisuuskatsauksessa käsitellään tutkielman kannalta merkittävintä teoriaa oppimisesta. Lisäksi tätä teoriaa päivitetään ja laajennetaan muutaman tutkijoiden tekemien havaintojen avulla. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen tutkielma käsittelee turvallisuusalaa yleisesti Suomessa. Toimialakuvaus käsittelee lainsäädäntöä, koulutusta sekä tarjontaa ja asiakaskuntaa.
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että turvallisuusalalla kaivataan enemmän yksilöiden ammattitaidon kehittymiseen tähtääviä toimia. Koulutusten pitäisi haastatteluiden perusteella peilata enemmän todellisuutta. Tuloksista selviää, että persoonaan liittyvät ominaisuudet ovat keskeisessä asemassa ja ovat kehitettävissä koulutusten sekä työkokemuksen kautta. Huomioitavaa on vertaisoppimisen tärkeys, joka korostuu myös valitussa teoriassa.
Avainsanat:
Osaaminen, Tilannesidonnainen oppiminen, Turvallisuusala, Kehittyminen
© Tritonia 2014-2019