Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2004

Valto, Pasi

Tuotetiedon hallinta asiakasohjautuvassa projektiliiketoiminnassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kekäle Tauno
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Sähkötekniikan ja tuotantotalouden laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Sivumäärä:
141
Tuotetietoa syntyy jatkuvasti. Sähköisen tiedonsiirron eri teknologioiden kehittyminen helpottaa entisestään tuotetiedon tuottamista. Tuotteiden pitenevät elinkaaret ja erilaiset oheispalvelut lisäävät omalta osaltaan tiedon määrää. Suuria tietomääriä on pakko kyetä hallitsemaan, jotta uutta tietoa voidaan hyödyntää tehokkaasti tulevaisuudessa. Viimevuosien aikana useat yritykset ovatkin tehneet kartoituksia tuotetiedonhallinta- eli PDM-järjestelmän hankkimiseksi.

Tämä tutkimus on Andritz Oy, Wood Processingin tilaama ja syntynyt tarpeesta yrityksen tuotetiedon hallinnan nykytilan selvittämiseen. Selvitys toteutetaan benchmarkingin keinoin, vertaamalla kahden erilaisen laitteen tuoteprosesseja. Tutkimuksessa haastatellaan esimerkkilaitteiden tilaus-toimitusprosessien eri vaiheissa mukana olevia henkilöitä tarjouksesta jälkimarkkinontiin. Lisäksi haastateltavat henkilöt täyttävät kaavakkeen, jonka avulla selvitetään toimintojen välisiä vuorovaikutussuhteita. Kaavakkeiden pohjalta muodostetaan DSM-matriisit kummankin laitteen osalta. Tarkoitus on vastata kysymykseen mikä on tuotetiedon hallinna nykytila Andritz Oy:ssa kahden tarkasteltavan tuoteprosessin kohdalla ja miten tuotetiedon hallintaa voitaisiin kehittää kohdeyritykselle ominaisessa toimintaympäristössä? Haastattelujen ja matriisien perusteella ilmenee, että tuotetiedon hallintaan kannattaa ohjata voimavaroja jatkossa ja käynnistää projekti PDM-järjestelmän hankkimiseksi. Aihetta on myös keskittyä informaatiovirtojen selkeyttämiseen sekä yhdenmukaisten toimintatapojen sopimiseen eri toimintojen välillä.

Tutkimuksen käsiteanalyyttisessa osuudessa selvitetään tuotetiedon hallinnan perusteita aikaisempaan tutkimukseen pohjautuen. Menetelmäosuudessa annetaan kuvaus tutkimusmenetelmästä ja vuorovaikutussuhteiden analysointiin käytettävästä DSM- matriisista. Empiriaosuudessa puretaan haastattelujen ja kaavakkeiden kautta kerätty tieto. Näiden osioiden pohjalta luodaan lopuksi suositukset ja johtopäätökset.
Avainsanat:
Tuotetiedon hallinta, Product Data Management, PDM, DSM
© Tritonia 2014-2019