Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Leinonen, Leo

Yrityksen taloudellisen ja yhteiskuntavastuullisen suorituksen vaikutus ylimmän johdon palkitsemiseen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Yrityksen ylimmän johdon palkitseminen ja palkitsemisen taso on ollut laajasti esillä mediassa viime aikoina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yrityksen taloudellisen ja yhteiskuntavastuullisen suorituksen vaikutusta ylimmän johdon palkitsemiseen. Lisäksi tarkasteltiin, kuinka yrityksen taloudellinen suoritus vaikuttaa yrityksen yhteiskuntavastuulliseen suoritukseen.

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat palkitsemista selittävät teoriat sekä sidosryhmäteoria. Tutkimuksessa oli mukana 62 suomalaista pörssiyritystä, jotka olivat mukana Global Engagement Servicen (GES) vastuullisuusraportointien arvioinneissa vuosina 2013 ja 2014. Yritysten yhteiskuntavastuullista suoritusta on mitattu GES:n tuottamien arviointien perusteella.

Yritysten ylimmän johdon palkitsemisen osalta on tarkasteltu lyhytaikaista palkitsemista, joka sisältää käteispalkan sekä lyhytaikaisen vuosibonuksen. Taloudellista suoritusta on tässä tutkimuksessa mitattu oman pääoman (ROE) ja kokonaispääoman (ROA) tuotolla. Kontrollimuuttujina on käytetty aikaisempien tutkimusten tapaan yrityksen kokoa sekä yrityksen riskitasoa. Tutkimus on toteutettu käyttämällä lineaarista regressioanalyysia.

Tutkimuksessa havaittiin taloudellisen suorituksen ja ylimmän johdon palkitsemisen välillä positiivinen, joskin tilastollisesti heikko positiivinen suhde. Yrityksen yhteiskuntavastuullisen suorituksen ja ylimmän johdon palkitsemisen välillä löydettiin hypoteesin vastaisesti myös positiivinen suhde. Myös yrityksen taloudellisen suorituksen havaittiin vaikuttavan positiivisesti yrityksen yhteiskuntavastuulliseen suoritukseen. Lisäksi havaittiin, että yrityksen koko vaikuttaa tilastollisesti erittäin positiivisesti yritysten yhteiskuntavastuulliseen suoritukseen sekä ylimmän johdon palkitsemiseen.
Avainsanat:
ylimmän johdon palkitseminen, taloudellinen suoritus, yhteiskuntavastuullinen suoritus
© Tritonia 2014-2019