Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pouhula, Henri

PROSESSIJOHTAMISEN JA LAADUNHALLINNAN MERKITYS PIENYRITYKSEN MENESTYKSESSÄ

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
111
Tutkielma tehdään toimeksiantona Vaasalaiselle elintarvikealan pienyritykselle. Tutkielmassa tarkastellaan yrityksen laatujohtamista prosessien näkökulmasta ja vastataan kysymykseen, mikä merkitys prosessijohtajuudella on pienyrityksen menestyksessä.
Elintarvikealalla edellytetään laadunvalvonnan harjoittamista omavalvontasuunnitelman avulla. Omavalvontasuunnitelman toteutuminen ei kuitenkaan yksinään riitä takaamaan riittävää laatujohtamisen tasoa ja tutkimuskohteena olevan yrityksen osalta jopa omavalvonnan toteutumisessa on havaittu henkilöiden sitouttamattomuudesta johtuvia haasteita. Tutkielmaa ohjaa oletus, että yrityksen prosesseja tunnistamalla, kuvaamalla ja kehittämällä toiminnan kannattavuutta voitaisiin vahvistaa ja siten myös vahvistaa yrityksen heikentynyttä kilpailukykyä alan markkinoilla.
Laatujohtamisen osalta ei nuoressa yrityksessä olla vielä laadittu selkeää suunnitelmaa. Yhteiset käytännöt ovat vielä yleisesti ottaen heikolla pohjalla ja haastavinta on saada omiin toimintatapoihinsa kiintyneet yrittäjät sitoutumaan yhteisiin käytäntöihin. Laadunvalvonnan merkityksen tiedostamisen ja sen strategisen kehittämisen odotetaan toimivan ensiaskeleena kohti tehokkaampaa ja suunnitelmallisempaa kasvua.
Tutkielmassa käsitellään laatujohtamisen ja prosessijohtamisen teorioita sekä elintarvikealan erityismääräyksiä. Empiirinen osio toteutetaan laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytetään osallistuvaa havainnointia. Tutkimuksessa havainnoidaan yrityksen toimintatapoja käytännössä, tunnistetaan nykyisellään toteutuvia prosesseja ja etsitään teorian avulla keinoja prosessien kehittämiseen laatutyön varmistamiseksi.
Havainnoinnissa ilmeni, että laatujohtamisella ja prosessijohtamisella on vaikutus pienyrityksen menestykseen. Pienissäkin yrityksissä tulisi keskittyä prosessien kehittämiseen, mutta usein pienissä ympäristöissä ei vielä tiedosteta laatujohtamisen hyötyjä.
Avainsanat:
Laatujohtaminen, prosessijohtajuus, ydinprosessit, menestystekijä, suoritusmittari ja kehittäminen
© Tritonia 2014-2019