Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Taittonen, Jenni

Yt-neuvotteluilmoitusten vaikutus yrityksen markkina-arvoon

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sami Vähämaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Kansainvälistyvä ja jatkuvasti muuttuva kilpailuympäristö pakottaa yritykset tehostamaan toimintaansa ja miettimään uusia toiminnan ratkaisuja. Tästä johtuen henkilöstön vähentämiseen johtavat yt-neuvottelut ovat yleistyneet Suomessa 1990-luvulta lähtien. Tämän tutkielman tarkoituksen on tutkia, vaikuttaako yrityksen yt-neuvotteluilmoitus sen markkina-arvoon eli miten sijoittajat reagoivat tähän uutiseen. Aihetta on aiemmin tutkittu erityisesti Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian markkinoilla, missä irtisanomiset ovat lähes poikkeuksetta aiheuttaneet negatiivisen markkinareaktion.

Tutkielmassa selvitetään yt-neuvottelujen vaikutus yrityksen markkina-arvoon Helsingin pörssissä vuosina 2006-2014 listattujen yritysten osalta. Tutkimusaineisto sisältää 405 aloitusilmoitusta sekä 338 lopetusilmoitusta. Markkinareaktio tutkitaan siis yt-neuvottelujen aloitusilmoituksen ympäriltä, mutta myös lopetusilmoitusten ympäriltä. Lisäksi tutkitaan arvo- ja kasvuyrityksiä erikseen ja selvitetään reagoivatko sijoittajat eri tavalla eri yritysten yt-neuvotteluilmoituksiin. Tutkimusmenetelmänä käytetään tapahtumatutkimusta, minkä avulla markkinareaktio saadaan tutkittua epänormaalien tuottojen muodossa. Tutkimuksen tapahtumaikkuna sisältää yhteensä 21 päivää, kymmenen päivää ennen yt-neuvotteluilmoitusta ja kymmenen päivää sen jälkeen. Näin saadaan selvitettyä toimivatko Suomen osakemarkkinat markkinatehokkuuden keskivahvojen ehtojen mukaisesti.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yt-neuvottelujen aloitusilmoitus vaikuttaa keskimääräisesti negatiivisesti yrityksen markkina-arvoon. Sen sijaan yt-neuvottelujen lopetusilmoituksilla ei todeta olevan vaikutusta yrityksen osakekurssiin. Kasvuyritysten yt-neuvottelujen aloitusilmoituksiin reagoidaan negatiivisemmin kuin arvoyritysten vastaaviin ilmoituksiin.
Avainsanat:
irtisanomisilmoitus, yt-neuvottelut, markkina-arvo, markkinareaktio
© Tritonia 2014-2019