Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Kalema, Katri

Osaamisen johtamisen muotoja PK-yrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
105
Osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen ovat yrityksille keskeinen strateginen voimavara. Osaamisen johtamisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista ja systemaattista prosessia, joka tähtää toiminnan tehostamiseen ja pysyvän kilpailuedun saavuttamiseen osaamisen kautta. Tutkimukset osaamisen johtamisesta ovat keskittyneet pääasiallisesti suurten yritysten kontekstiin. PK-sektorille keskittyvälle tutkimukselle on tarvetta, sillä PK-yrityksillä on suuri kansantaloudellinen merkitys ja osaamisen johtaminen tarjoaa mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkielman tutkimusongelmana on lisätä ymmärrystä pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen johtamisesta.

Tutkielman teoreettinen viitekehys käsittelee strategisen osaamisen johtamisen prosessiin sisältyviä vaiheita, oppivan organisaation elementtejä sekä toimitusjohtajan ja esimiesten roolia osaamisen johtamisessa. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimusmateriaali koostuu kolmessa yrityksessä suoritetuista yhteensä 12 henkilön haastattelusta sekä yritysten henkilöstölle suunnatuista henkilöstökyselyistä. Materiaali on kerätty osana Vaasan yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston vuosina 2015–2016 toteutettua HERMES tutkimus- ja kehityshanketta. Yrityksissä on haastateltu toimitusjohtajia, henkilöstöjohtamisesta vastaavia henkilöitä, luottamushenkilöitä ja esimiehiä. Tutkimusmenetelmänä on hyödynnetty sisällönanalyysiä.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yrityksissä toteutetaan erilaisia osaamisen johtamisen muotoja, mutta ei varsinaisia strategisesti johdettuja prosesseja. Toimitusjohtajalla on keskeinen rooli luoda yritykselle edellytykset johtaa osaamista. Esimiehet puolestaan toteuttavat osaamisen johtamista käytännön tasolla seuraamalla ja tukemalla työntekijöiden kehittymistä. Pääasiallisina osaamisen kehittämisen keinoina pidetään erilaista muodollista koulutusta, kun taas työssä tapahtuva oppiminen ja hiljaisen tiedon jakaminen jäävät vähemmälle huomiolle. Osaamisen johtamisen haasteena PK-yrityksissä nähdään niukat HRM-resurssit sekä ajan riittämättömyys oppimiselle ja kehittymiselle. Osaamisen johtamisen mahdollisuuksia ei ole täysin tunnistettu, vaikka jatkuvaa kehittymistä pidetään edellytyksenä markkinoilla pärjäämiselle.
Avainsanat:
Osaamisen johtaminen, PK-yritys, oppiva organisaatio
© Tritonia 2014-2019