Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Ruokosalmi, Adele

Elämyksellinen shoppailukokemus kivijalkakaupan kilpailukeinona - Digitaaliset myymäläratkaisut arvonluojana

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Arto Rajala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Tässä tutkielmassa on tutkittu digitaalisuuden käyttöä fyysisessä myymäläympäristössä. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lisäymmärrystä digitaalisten myymäläratkaisujen roolista elämyksellisten shoppailukokemuksen tuottamisessa kivijalkakaupan kontekstissa.

Tutkimuksen teoria nojaa pitkälti arvonluonnin kirjallisuuteen sekä teoriamalleihin kokonaisvaltaisen elämyksen tuottamisesta. Elämysmalleista pyritään tunnistamaan erityisesti kivijalkamyymälän kannalta keskeisimpiä ominaispiirteitä, ja mallien avulla rakennetaan ymmärrys siitä, miten elämyksiä voidaan suunnitella ja johtaa. Arvonluontikirjallisuuden avulla tarkastellaan, miten elämyksellisiä shoppailukokemuksia tuottamalla voidaan saavuttaa kilpailuetua. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen, ja empiirinen aineisto on kerätty teemahaastattelemalla asiantuntijoita neljästä eri vähittäiskaupan yrityksestä.

Tutkimuksen tulosten perusteella keskeisintä elämyksellisen shoppailukokemuksen tuottamisessa ja johtamisessa kivijalkakaupassa on palvelun laatu sekä myymäläympäristö, josta tärkeimpänä nousi tuotteiden esillepano. Tärkeimmät perusteet digitaalisten myymäläratkaisujen käytölle ovat yritysten omien toimintojen tehokkuuden lisääminen, asiakkaan asioinnin helpottaminen sekä positiivisten mielikuvien luominen asiakkaalle. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettei digitaalisia myymäläratkaisujen koeta olevan ensisijaisia tekijöitä elämyksellisen kokemuksen tuottamisessa, mutta onnistuneesti toteutettuna niiden avulla voidaan luoda kilpailuetua joko elämysten kautta tai erottautuvana tekijänä.
Avainsanat:
Kivijalkakauppa, digitaaliset myymäläratkaisut, elämysmarkkinointi, elämyksellinen arvo
© Tritonia 2014-2019