Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Korkala, Tony

Organisaation elinkaaren vaikutus toimintojohtamismenetelmien käyttöön ja menestykseen suomalaisissa organisaatioissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
97
Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia kyselytutkimuksen avulla organisaation elinkaaren ja toimintojohtamismenetelmien käytön sekä menestyksen välisiä eroja organisaation elinkaaren vaiheiden välillä suomalaisissa organisaatioissa. Tutkimuksen on tarkoitus tuoda kontribuutiota johdon laskentatoimen kirjallisuuteen tutkimalla, onko yrityksen elinkaaren tilalla, itsenäisenä yrityksen koosta erillään olevana muuttujana, vaikutusta siihen kuinka laajasti toimintojohtamisen eri tasoja sovelletaan sekä kuinka niiden käyttö vaikuttaa organisaation menestymiseen. Useat tutkimukset ovat yrittäneet havaita kontingenssiteorioiden, toimintojohtamisen menetelmien käytön ja menestyksen välisiä yhteyksiä. Nämä tutkimukset ovat luokitelleet kontingenssimuuttujat erillisinä ja eivät ole havainnollistaneet sitä, että organisaatioiden liiketoiminta tapahtuu samanaikaisesti useiden eri kontingenssimuuttujien vaikutuksen alaisena.

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen organisaation elinkaaresta muodostavat Miller ja Friesen (1984) kehittämä malli, jonka ympärillä toimintojohtamisen menetelmien käyttöä ja menestystä tutkitaan. Tämä tutkielma on rajattu koskemaan Gosselin (1997) mallin toimintojohtamisen kolmea hierarkian tasoa, koska monet tutkimukset liittyen Cooper ja Kaplan (1988) kehittämän toimintolaskennan käytön laajuuteen ovat saaneet osittain ristiriitaisia tuloksia. Phan, Baird & Blair (2014) uskovat, että erot aiempien tutkimusten tuloksissa ovat osittain johtuneet eroista siinä, kuinka laajaksi toimintolaskennan käyttö on tutkimuksissa määritelty. Tällöin ei ole välttämättä kyetty erottelemaan sitä, että toimintolaskentaa voidaan soveltaa eri organisaatiotasoilla eri laajuudessa.

Aiemmista tutkimustuloksista poiketen organisaation elinkaaren alku- ja loppuvaiheiden välillä ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta toimintojohtamismenetelmien soveltamisen laajuuteen. Toimintojohtamisen menestyksen havaittiin olevan yhteydessä eri menetelmien soveltamisen laajuuteen, muttei organisaation elinkaaren vaiheeseen.
Avainsanat:
toimintojohtaminen, toimintolaskenta, organisaation elinkaari
© Tritonia 2014-2019