Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Turunen, Noora

Vuorovaikutus EU-ohjelmien viestintäverkostossa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 viestintäverkoston näkemykset verkoston sisäisestä viestinnästä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
103
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten epäviralliseksi mielletty verkosto, jota ajatellaan yleensä epävirallisena yhteistyön muotona, toimii perinteisesti hierarkkiseksi mielletyssä ja strategisesti ohjatussa EU:n viestintäympäristössä. Tätä aihetta lähestyn Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 20142020 kautta, jolle on perustettu oma viestintäverkosto. jonka jäsenien mielipiteisiin tutkimukseni verkoston tarkkailu perustuu.

Selvitän ohjelman viestintäverkoston jäsenien näkemyksiä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 20142020 viestintäverkoston jäsenille lähetetyllä kyselyllä, joka lähetettiin keväällä 2015 kaikkiaan 97 vastaanottajalle, joista 23 vastasi. Tulkintojeni tukena on myös kaksi päälähdettä: valtionhallinnon viestintäsuosituksiin (2010) ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 viestinnän strategisiin linjauksiin (2014).

Tutkimukseni keskeisin tulos on, että viestintäverkostona toiminut verkosto on todellisuudessa erilaisten verkostotyyppien hybridi. Verkosto on sekä viestintäverkosto että asiantuntijaverkosto. Verkoston sisällä tapahtuvaan viestintään vaikuttaa valtionhallinnon viestintäsuositukset sekä maaseutuohjelman viestinnän strategiset linjaukset, sillä verkoston jäsenistö koostuu maa- ja metsätalousministeriön sidosryhmistä sekä sisäisen viestinnän piiriin kuuluvista henkilöistä. Analyysin pohjalta on voinut huomata, että jäsenien sitoutumisessa verkoston tavoitteisiin on eroja. Lisäksi valtakunnallisesti toimivan verkoston haasteena on vuorovaikutuksen etäisyys. Sähköisien viestintäkanavien johdonmukainen käyttäminen ja omien kanavien määrittäminen viestintäverkostolle on keskeinen kehittämisalue tulevaisuudessa.
Avainsanat:
EU-ohjelma, verkostoviestintä, vuorovaikutus, strateginen viestintä
© Tritonia 2014-2019