Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Riihimäki, Noora

Käytönvalvontajärjestelmän historiasovellusten vaatimukset ja hyödyntäminen Suomen sähköverkkoyhtiöissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Håkan Hultholm/Kimmo Kauhaniemi
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Sähkötekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
67
Uusiutuvan energian tuotannon kasvu ja lisääntyvä sähköenergian tarve edellyttävät muutoksia sähköjärjestelmiin maailmanlaajuisesti. Ratkaisuksi tähän on ajateltu älykkäitä sähköverkkoja ja sen myötä lisääntyvää automaatiota sähköverkoissa. Verkossa on jo monia automatisoituja järjestelmiä, mutta yksi uusimmista on historiatietokantajärjestelmä.

Tässä diplomityössä tutkittiin ABB Oy:n MicroSCADA-käytönvalvontajärjestelmän yhteyteen suunniteltua SYS600 Historian -historiatietokantajärjestelmää sekä sen sovellusten hyödyntämistä Suomen sähköverkkoyhtiöissä. Tiedot historiatietokantajärjestelmän hyödyistä ovat vielä heikot. Työn tarkoituksena oli perehtyä asiakkaiden tarpeisiin ja tulevaisuuden näkymiin historiatietokantajärjestelmään nojautuen sekä luoda asiakasvastausten perusteella malliratkaisuja historiatietokantajärjestelmällä. Diplomityön empiirinen osuus toteutettiin aluksi gallupinomaisesti lähettämällä sähköverkkoyhtiöille kysymyslista, minkä jälkeen vastausten perusteella valittiin kaksi toteuttamiskelpoista ideaa.

Teoreettinen pohja työlle luotiin tarkastelemalla sähkönjakelujärjestelmää ja sen automaatiota. Tässä osiossa perehdyttiin perusteellisesti käytönvalvontajärjestelmään. Toisessa teoreettispainotteisessa osiossa tarkasteltiin historiatietokantajärjestelmää aluksi yleisellä tasolla, jonka jälkeen tarkastelussa keskityttiin SYS600 Historian -historiatietokantajärjestelmän teknisiin ominaisuuksiin. Tässä osuudessa käytiin läpi myös Historianin graafinen käyttöliittymä Vtrin.

Tarkastelujen perusteella työ antaa kattavan kuvan historiatietokannan mahdollisuuksista erityisesti pätötehon ja loistehon vertailussa. Työ antaa myös vaiheittaisen ohjeistuksen vertailuun Vtrin-käyttöliittymässä. Lisäksi työn tuloksia voi hyödyntää suunniteltaessa käytönvalvonta- ja historiatietokantaprojekteja.
Avainsanat:
Historiatietokanta, MicroSCADA, sähkönjakeluautomaatio
© Tritonia 2014-2019