Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mäkinen, Suvi-Tuuli

Perheyrittäjyyden vaikutus yrityksen suoritus-kykyyn

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Erkki Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
66
Perheyrityksillä on vahva historia Suomessa ja niissä nivoutuvat yhteen perheet ja sukupolvet sekä liiketoiminta. Useat tutkimustulokset osoittavat, että perheyrittäjyys vaikuttaa yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn. Tässä tutkimuksessa tutkitaan suomalaisia pörssilistattuja perheyrityksiä ja niiden suorituskykyä. Lisäksi tutkitaan aktiivisen perhekontrollin vaikutuksia perheyrityksen suorituskykyyn. Tutkimuksessa löydettiin negatiivinen yhteys perheyrittäjyyden ja yrityksen suorituskyvyn välillä. Aktiivisen perhekontrollin vaikutus yrityksen suorituskykyyn havaittiin olevan positiivinen. Perheyrityksen suorituskyvyn mittareina on käytetty Tobinin Q-tunnuslukua sekä kokonaispääoman tuottoastetta.
Teoreettinen viitekehys koostuu agenttiteoriasta, stewardship-teoriasta sekä resurssiperustaisesta teoriasta. Agenttiteorian mukaan yritysten johtajien eli agenttien ja omistajien eli päämiesten edut ja tavoitteet eivät ole yhteneväisiä, jolloin yritykselle syntyy agenttiongelma. Stewardship-teoria tuo sosiaalisen ja psykologisen näkemyksen omistajien ja johdon väliseen suhteeseen. Stewardship-teorian mukaan johto voi olla motivoitunut toimimaan epäitsekkäästi ja yrityksen omistajien edun mukaisesti. Resurssiperustaisen teorian mukaan yrityksen menestyksen taustalla voidaan nähdä yrityksen ainutlaatuiset resurssit ja se miten yritys niitä hyödyntää. Perheyritysten resurssit ovat uniikkeja ja luovat perheyrityksille kilpailuetua muulla tavoin omistettuihin yrityksiin verrattuna.
Avainsanat:
Yrityksen suorituskyky, perheyritys, Tobinin Q, ROA
© Tritonia 2014-2019